วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 06:24 น.

มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)

มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)

ทะเบียนเลขที่ 74 วันที่จดทะเบียน 13 กันยายน 2556
บ้านเลขที่ 497 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน เชิงสะพานเจริญผล ซอย เชิงสะพานเจริญผล
ถนน บรรทัดทอง แขวง ถนนเพชรบุรี
เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)


มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 497    ถนนบรรทัดทอง    แขวงถนนเพชรบุรี    เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร   10400

เลขหมายทะเบียน

74

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

24    พฤษภาคม   2494

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีวาฮับ      นนทโกวิทย์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีวาฮับ      เพ็ชรทองคำ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีฮูเซ็น      เซอประยูร

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         

            ประวัติมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 1 เรียกว่าสุเหร่ากองอาสาจาม เข้าใจว่าสร้างโดยพระยาราชบังสัน(แม้น) ซึ่งเป็นชาวจามรุ่นแรก ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาราชบังสัน(ฉิม) เรียกว่า สุเหร่าคลองนางหงส์ ต่อมาเรียกว่า สุเหร่าเก่า และเมื่อมี พ.ร.บ.มัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 บังคับใช้จึงได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2494 มีชื่อว่า มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

             อาคารเดิมมัสยิดก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่ฉาบปูนเป็นผนังทั้ง 4 ด้าน ผนังเอนสอบเข้าหากันเหมือนผนังโบสถ์วิหาร สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลังคาทรงปั้นหยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497-2498 อาคารมัสยิดเดิมต้องถูกรื้อถอนเพราะสภาพทรุดโทรม คงเหลือไว้เพียงอาคารโดมซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารนี้เป็นอาคารโถงที่สร้างต่อเติมด้านหน้ามัสยิดในสมัยรัชกาลที่ 7 โดมทรงแปดเหลี่ยม กระเบื้องเซรามิคที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 อิหม่ามท่านแรกของมัสยิดคือโต๊ะหะยีมหะหมัด และต่อมามีบุตรรับช่วงคืออิหม่ามวาฮับ นนทโกวิท เสียชีวิต 25 ธันวาคม 2514 อายุได้ 82 ปี

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีวาฮับ      นนทโกวิทย์

พ.ศ     .2492

2. นายฮัจยีวาฮับ       เพ็ชรทองคำ

พ.ศ.    

3. นายชัย              นนทโกวิท

พ.ศ.    

4. นายสมาน          สัพพะเลข

พ.ศ.   2519

5. นายประภาพ     วิจิตรตระการสม

พ.ศ.    2530 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีวาฮับ      เพ็ชรทองคำ

พ.ศ.      2492

2. นายชัย          นนทโกวิท

พ.ศ.     

3. นายประภาพ     วิจิตรตระการสม

พ.ศ.     

4. นายบุนนาค       สัจจาภิบาลธร

พ.ศ.    2519 – 5 กันยายน 2530

5. นายสุดจิตต์       สัพพะเลข

พ.ศ.    2540 – 1 ตุลาคม 2555

6. นายยรรยง          อามีน

พ.ศ.     2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยีฮูเซ็น      เซอประยูร

พ.ศ.      2492

2. นาสวัสดิ์          ธูปประดิษฐ์

พ.ศ.      2519

3. นายไพจิตร         เซอร์ประยูร

พ.ศ.      2530 – 5 ตุลาคม 2543

4. นายอำนวย         นนทโกวิท

พ.ศ       2544 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายวุฒิ           นาฮิม

7. นายสุพจน์         เครือนาคพันธ์

2. นายสราวุฒิ         หวังประเสริฐ

8. นายมนัส           เครือนาคพันธ์

3. นายนิรันดร์        วิจิตรตระการสม

9. นายมานพ       เปี๊ยะขายคล่อง

4. พันเอกสมหมาย        อัครวุฒิชัย

10. นายอภิชาติ       วิจิตรตระการสม

5. นายนิพนธ์             มนูทัศน์

11. นายสุขวัฒน์       วงศ์ศิวนาถ

6. นายสัมฤทธิ์      สิขันธกบุตร

12. นายวิวัฒน์          มนูทัศน์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสราวุฒิ         หวังประเสริฐ

7. นายสุพจน์         เครือนาคพันธ์

2. นายมานพ          วงษ์ยุตติธรรม

8. นายสัมฤทธิ์      สิขันธกบุตร

3. นายวุฒิ           นาฮิม

9. นายมานพ       เปี๊ยะขายคล่อง

4. นายสมหมาย        อัครวุฒิชัย

10. นายวิวัฒน์             มนูทัศน์

5. นายนิรันดร์        วิจิตรตระการสม

11. นายนิพนธ์             มนูทัศน์

6. นายมนัส           เครือนาคพันธ์

12. นายยรรยง                อามีน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายมนัส           เครือนาคพันธ์

7. นายสมหมาย        อัครวุฒิชัย

2. นายสุพจน์         เครือนาคพันธ์

8. นายวิวัฒน์             มนูทัศน์

3. นายสราวุฒิ      หวังประเสริฐ

9. นายสัมฤทธิ์      สิขันธกบุตร

4. นายนิรันดร์        วิจิตรตระการสม

10 นายมานพ       เปี๊ยะขายคล่อง

5. นายยรรยง         อามีน

11. นายฮามมีม       บาโรส

6. นายชม            สุโง๊ะ

12. นายวุฒิ           นาฮิม
รายละเอียดอื่นๆ


ที่อยู่497 เชิงสะพานเจริญผล  ถ.บรรทัดทอง  ข.ราชเทวี  กทม. 10400
โทรศัพท์02-611-1482,  02-611-0684
รถประจำทางที่ผ่านสาย 11  67 73  93  และ 113
สถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกตสะพานเจริญผล
 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 784 ครอบครัว  จำนวน 2,363 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,103 คน
 - เพศหญิง 1,260 คน
 - รวม 2,363 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 105 คน
 - เพศหญิง 92 คน
 - รวม 197 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 998 คน
 - เพศหญิง 1,168 คน
 - รวม 2,166 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 707 คน
 - เพศหญิง 726 คน
 - รวม 1,433 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 291 คน
 - เพศหญิง 442 คน
 - รวม 733 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)


โทรศัพท์ 0-2611-0684, 0-2611-1482
โทรสาร 0-2611-1482
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ http://www.jamiul.com
Facebook https://www.facebook.com/jamiulpage
Twitter https://twitter.com/jamiul
Youtube https://www.youtube.com/user/jamiul

รูปภาพ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)

แผนที่ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  (บ้านครัว)

Scroll To Top