วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:52 น.

มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)

มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)

ทะเบียนเลขที่ 81 วันที่จดทะเบียน 2 มีนาคม 2496
บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)


มัสยิดดารุ้ลกอนี

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  21/1   หมู่ 10  ถนนสังฆสันติสุข   แขวงกระทุ่มราย    เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

81

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

02   มีนาคม   2596

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอิดริส   นีละไพจิตต์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายวัลลภ   นีละไพจิตต์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายกอเซ็ม    นิจันทร์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีอิดริส   นีละไพจิตต์

พ.ศ     .2496

2. นายประสาท     บริสุทธิ์

พ.ศ.     เดิม – 19 พฤษภาคม 2525

3. นายสวัสดิ์        อัศอารีย์

พ.ศ.     2527 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายวัลลภ   นีละไพจิตต์

พ.ศ.      2496

2. นายมะณี      บริสุทธิ์

พ.ศ.      เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายกอเซ็ม    นิจันทร์

พ.ศ.      2496

2. นาสอาด     บินยะกบ

พ.ศ.      

3. นายกียา      สนิเฮง

พ.ศ.      2519 - 2545

4. นายสอู๊ด      อัศอารีย์

พ.ศ       2545 – 3 เมษายน 2552

5. นายวินัย       สนีเฮง

พ.ศ.      2552 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายกฤษดา   แสงสุข

7. นายไพบูรณ์     ดิฐขำพะ

2. นายอิมรอน    ซอนุช

8. นายดนัย        ขำกา

3. นายมานัส       ไทพิทักษ์

9. นายสมาน       นิภาพันธ์

4. นายสมใจ         ซำซอและห์

10. นายฮัสนี     ซอบรีสาและห์

5. นายวนิช      กิจประพันธ์

11. นายปิยะพันธุ์      บริสุทธิ์

6. นายบรรจบ    อัศอารีย์

12. นายศุภวัฒน์      นีละไพจิตร

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายสมชาย      ซมมิน

7. นายกฤษดา   แสงสุข

2. นายปิยะพันธุ์      บริสุทธิ์

8. นายอิมรอน    ซอนุช

3. นายบรรจบ    อัศอารีย์

9. นายไพบูรณ์     ดิฐขำพะ

4. นายวนิช      กิจประพันธ์

10. นายดนัย       ขำกา

5. นายสมใจ         ซำซอและห์

11. นายฮัสนี       ซอบรีสาและห์

6. นายมานัส       ไทพิทักษ์

12. นายสมาน      นิภาพันธ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสนิท      บรอฮีมี

7. นายมานัส       ไทพิทักษ์

2. นายมนิต       ใจปราถนา

8. นายเสรีย์         ละใบยูโซ๊ะ

3. นายวนิช      กิจประพันธ์

9. นายบัญญัติ    ไทพิทักษ์

4. นายวาฮัย     โพธิ์กะเจน

10. นายบรรจบ    อัศอารีย์

5. นายกฤษดา   แสงสุข

11. นายสมชาย      ซมมิน

6. นายมนัส    นิติวัฒนชัย

12. นายสมใจ         ซำซอและห์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 163 ครอบครัว  จำนวน 674 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 341 คน
 - เพศหญิง 333 คน
 - รวม 674 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 65 คน
 - เพศหญิง 58 คน
 - รวม 123 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 276 คน
 - เพศหญิง 275 คน
 - รวม 551 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 226 คน
 - เพศหญิง 211 คน
 - รวม 437 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 50 คน
 - เพศหญิง 64 คน
 - รวม 114 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)


โทรศัพท์ 02-368-2998
โทรสาร -
มือถือ 0859818413
อีเมล darulgonee.tohnil@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลกอนี  (โต๊ะนิล)

Scroll To Top