วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 09:09 น.

มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)

มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)

ทะเบียนเลขที่ 61 วันที่จดทะเบียน 2 ธันวาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย โรงเรียนลำเจดีย์
ถนน คู้-คลองสิบ แขวง คู้ฝั่งเหนือ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)


มัสยิดอัลเอี๊ยะหซาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  5  ซอยโรงเรียนลำเจดีย์   ถนนคู้ – คลองสิบ   แขวงคู้ฝั่งเหนือ   เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

61

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

09   ธันวาคม   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีโซะ    สังยารอ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหวัง       สุวามิน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายลี          หมัดทอง

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีโซะ    สังยารอ

พ.ศ     .2492

2. นายสมัด       โพธิ์โซ๊ะ

พ.ศ.     2517

3. นายสมศักดิ์     สุวามิน

พ.ศ.     2543 – 20 มีนาคม 2550

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหวัง       สุวามิน

พ.ศ.      2492

2. นายโกศล      โพธิ์ดังเจดีย์

พ.ศ.      2517

3. นายอามีน     แอนดาริส

พ.ศ.      2543 - 2550

4. นายโกศล      โพธิ์ดังเจดีย์

พ.ศ.      2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายลี          หมัดทอง

พ.ศ.      2492

2. นาซอฟี       โพธิ์ดังเจดีย์

พ.ศ.      2517

3. นายฟาริด      โพธิ์โซ๊ะ

พ.ศ.     2543

4. นายสุธีร์       มีเลาะ

พ.ศ       2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสมชาย        บินฮาซัน

7. นายอีซา        ดอกมะลิ

2. นายมูอิ้ม     แย้มสรวล

8. นายสมาน     มาลี

3. นายสำราญ       หมัดหมอ

9. นายอุสมาน    อาดำ

4. นายรอหมัด       โพธิ์ดังเจดีย์

10. นายสนิท      กล่อมเสนาะ

5. นายสมหมาย    เทียนมณี

11. นายสมบัติ      สุวามิน

6. นายอิศรา          สุวามิน

12. นายสมชาย     โพธิโซ๊ะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2543

1. นายมานิตย์      เทียนมณี

7. นายแอน          สะเมาะตีเยาะ

2. นายสวัสดิ์        กล่อมเสนาะ

8. นายสำราญ       หมัดหมอ

3. นายสนิท        กล่อมเสนาะ

9. นายวิชัย          เจ๊ะสะและ

 

4. นายมายิด      ส้มป่อย

10 นายอุสมาน      อาดำ

 

5. นายสุดิน         สอาด

11. นายสมคิด        หนูมา

 

6. นายยูมิน       โพธิ์โซ๊ะ

12. นายสมหมาย     สุวามิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2536

1. นายถวิล       สนู

7. นายสนิท        กล่อมเสนาะ

2. นายประเสริฐ      หมัดทอง

8. นายอุสมาน      อาดำ

3. นายแอน          สะเมาะตีเยาะ

9. นายสุดิน        โพธิ์โซ๊ะ

4. นายอาหมัด     สะนู

10. นายมายิด      ส้มป่อย

5. นายสมชาย        บินฮาซัน

11. นายยูมิน       โพธิ์โซ๊ะ

6. นายสวัสดิ์      กล่อมเสนาะ

12. นายทองคำ     หนูมา

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 168 ครอบครัว  จำนวน 1,132 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 559 คน
 - เพศหญิง 573 คน
 - รวม 1,132 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 63 คน
 - เพศหญิง 68 คน
 - รวม 131 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 496 คน
 - เพศหญิง 505 คน
 - รวม 1,001 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 397 คน
 - เพศหญิง 403 คน
 - รวม 800 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 99 คน
 - เพศหญิง 102 คน
 - รวม 201 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-442-6134
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)

แผนที่ มัสยิดอัลเอียะซาน  (ลำเจดีย์)

Scroll To Top