วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 22:49 น.

มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)

มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)

ทะเบียนเลขที่ 25 วันที่จดทะเบียน 19 เมษายน 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน คลองสิบ-สิบสี่ แขวง คู้ฝั่งเหนือ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)


มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 74/5  หมู่ 8   ถนนคลองสิบ – สิบสี่   แขวงคู้ฝั่งเหนือ   เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

25

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   เมษายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีจ้อย    และคะนาเว

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมูฮำหมัด    คุโณภาส

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอีซา         สนนุกิจ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

            มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน ท่านจุฬาราชมนตรี ฮัจยีต่วน สุวรรณศาสน์ เป็นผู้ที่ได้ตั้งชื่อมัสยิด โดย     ฮัจยีหวัง อามีน เป็นผู้ที่บริจาคที่ดิน (วากัฟ) และมีผู้ที่ได้เริ่มก่อตั้งคือ ฮัจยีหวัง อามีน ฮัจยียะก๊บ มีมูซอ อิหม่ามจ้อย และคะนาเว ฮัจยีอิสฮาก มะหะหมัดซอและ ฮัจยีดาวูด สนนุกิจ และคณะ ทั้งหมดได้รวบรวมเงินขึ้นมาจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างมัสยิดมัสยิดแห่งนี้ มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากสมัยก่อนมัสยิดที่ใกล้ชุมชนนี้ที่สุดคือมัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน (สุเหร่าคู้) การเดินทางไปยังมัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน (สุเหร่าคู้) ค่อนข้างจะลำบาก เมื่อถึงหน้าน้ำต้องใช้เรือ จึงได้ก่อสร้างมัสยิดนี้ขึ้นเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีการสร้างใหม่แต่ยังปลูกที่เดิมใน พ.ศ.2505-2506 เป็นอาคารหลังปัจจุบันนี้ กว้าง 5 วา ยาว 9 วา โดยนายช่างเซ็น เป็นคนมหานาค โดยครั้งแรกมีเงินประมาณ 100,000 เศษ มีการบูรณะเรื่อยมาอีกประมาณ 5 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีจ้อย    และคะนาเว

พ.ศ     2492

2. นายสมาน        สนนุกิจ

พ.ศ.    2500 - 22 ก.พ. 2526

3. นายสวัสดิ์        สนนุกิจ

พ.ศ.   2526 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมูฮำหมัด     คุโณภาส

พ.ศ.     2492 - 2545

2. นายชูชัย          มะหะหมัดซอและ

พ.ศ.    2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอีซา         สนนุกิจ

พ.ศ.     2492 – 15 เม.ย. 2526

2. นายสมนึก       โซ๊ะสลาม

พ.ศ.    2526 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายอนุชา         ลอยมา

7. นายอิศรา      สนนุกิจ

2. นายมูฮำหมัด     จันทร์ขาว

8. นายฮามิตร    ละม้าย

3. นายวิสิทธิ์         อามีน

9. นายฮาบิบ     คุโณภาส

4. นายสามารถ      ปรีชาตระกูล

10. นายซัน       แห่จินดา

5. นายวิบูลย์        บุญเพชร

11. นายตอฮา    มีมูซอ

6. นายสมเดช       มีมูซอ

12. นายเสนีย์    มลุลี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายอนุชา          ลอยมา

7. นายอิศรา       สนนุกิจ

2. นายมูฮำหมัด      จันทร์ขาว

8. นายฮามิตร     ละม้าย

3. นายมะหะหมัดซอและ     อามีน

9. นายฮาบิบ      คุโณภาส

4. นายสามารถ       ปรีชาตระกูล

10. นายซัน        แห่จินดา

5. นายวิบูลย์         บุญเพชร

11. นายประวัติ   มีมูซอ

6. นายสมเดช        มีมูซอ

12. นายเสนีย์     มลุลี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายฮามิตร         ละม้าย

7.นายชัยณรงค์ มะหะหมัดซอและ

2. นายสมเดช         มีมูซอ

8. นายมูฮำหมัด   จันทร์ขาว

3. นายประวัติ         มีมูซอ

9. นายซัน          แห่จินดา

4. นายอนุชา          ลอยมา

10. นายฮาบิบ     คุโณภาส

5. นายมะหะหมัดซอและ     อามีน

11. นายอิศรา     สนนุกิจ

6. นายสามารถ       ปรีชาตระกูล

12. นายวิบูลย์    บุญเพชร

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 154 ครอบครัว  จำนวน 774 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 377 คน
 - เพศหญิง 397 คน
 - รวม 774 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 25 คน
 - เพศหญิง 21 คน
 - รวม 46 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 352 คน
 - เพศหญิง 376 คน
 - รวม 728 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 294 คน
 - เพศหญิง 300 คน
 - รวม 594 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 58 คน
 - เพศหญิง 76 คน
 - รวม 134 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)


โทรศัพท์ 02-988-6970
โทรสาร -
มือถือ 089-060-5789
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)

แผนที่ มัสยิดดารุ้นมู่ฮิบบีน  (สนามกลางลำ)

Scroll To Top