วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 08:45 น.

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

ทะเบียนเลขที่ ธ.19 วันที่จดทะเบียน 7 มีนาคม 2516
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาอุทิศ 69
ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์


มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  354 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10530

เลขหมายทะเบียน

ธ.19

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

7 มีนาคม 2516

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายกอเซ็ม ยูซพ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายเลาะห์ มูนิ  

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเซะ อับดุลลอ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายกอเซ็ม ยูซพ

พ.ศ.   7 มี.ค. 2516

2. นายสมารถ ยูซบ

พ.ศ.   26 ม.ค. 2537 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายเลาะห์ มูนิ 

 

2. นายเตาเฟ็ก  อับดุลลอสุวรรณ

พ.ศ.   6 มี.ค. 2516 - 2562

(เสียชีวิต)


ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเซะ อับดุลลอ

พ.ศ. 17 ธ.ค. 2515 - 16 ก.พ. 2543 (เสียชีวิต)

2. นายสุนทร แสงมาน

พ.ศ.    9 ก.ย. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายศุกรีย์  สะเร็ม

7. นายบัญชา  ฝากคำ

2. นายทวี  โพธิ์ดำ

8. นายวิรัช  เปี่ยมสวัสดิ์

3. นายสมหวัง  อับดุลลอ

9. นายวิชัย  สอิ๊ดประเสริฐ

4. นายจาตุรนต์  ระดิ่งหิน

10. นายชาลี  อับดุลลอสุวรรณ

5. นายมีศักดิ์  แสงวิมาน

11. นายสงกรานค์  เบ็ญจวัง

6. นายบุญรักษา  เครือนาคพันธ์

12. นายสำราญ  แสนประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายศุกรีย์ สะเร็ม

7. นายสวัสดิ์ นาทอง

2. นายกอเซ็ม ระดิ่งหิน

8. นายวีระ ศิริยามันต์

3. นายรังสรรค์ วิวิธธนายน

9. นายสมพิศ นาทอง

4. นายสมชาย มูฮำหมัด

10. นายเกษม อายูมัน

5. นายทวี โพธิ์ดำ

11. นายรังสรรค์ พันธ์สอาด

6. นายสำราญ แสนประเสริฐ

12. นายอาลี อับดุลเลาะห์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 587 ครอบครัว  จำนวน 2,646 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,284 คน
 - เพศหญิง 1,362 คน
 - รวม 2,646 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 174 คน
 - เพศหญิง 162 คน
 - รวม 336 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,110 คน
 - เพศหญิง 1,200 คน
 - รวม 2,310 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 861 คน
 - เพศหญิง 896 คน
 - รวม 1,757 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 249 คน
 - เพศหญิง 304 คน
 - รวม 553 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 094-548-3443
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

แผนที่ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์

Scroll To Top