วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 19:40 น.

มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)

มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)

ทะเบียนเลขที่ 46 วันที่จดทะเบียน 14 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 133/2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย มีสุวรรณ 3
ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)


มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 133/2  ซอยมีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขหมายทะเบียน

46

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14   กันยายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสมาน    มีสุวรรณ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายไพโรจน์      ฉิมกุล

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอนันต์       ดาราฉาย

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสมาน    มีสุวรรณ

พ.ศ     .2492 - 2544

2. นายปราโมทย์   มีสุวรรณ

พ.ศ.     2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายไพโรจน์      ฉิมกุล

พ.ศ.      2492

2. นายดอเลาะ      มีสุวรรณ

พ.ศ.     

3. นายนัวะห์     ดาราฉาย

พ.ศ.      2517

4. นายมนัส       นุซเซ๊าะ

พ.ศ.      2540 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอนันต์       ดาราฉาย

พ.ศ.      2492

2. นาอัดดานาน  ดาราฉาย

พ.ศ.      2534 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายทองหล่อ  มีสุวรรณ

7. นายสมนึก  มิตรมานะ

2. นายสุวิท  มีสุวรรณ

8. นายอดุลย์  กลิ่นกาเซ็น

3. นายวชิระ  ศรีสมัย

9. นายเมธวิน  มีสุวรรณ

4. นายมูฮำหมัด  มีสุวรรณ

10. นายสุกิจ  บุญประธรรม

5. นายสุพจน์  กลิ่นกาเซ็น

11. นางสมร  บุญประธรรม

6. นายนพดล  บุญชม

12. นางเรียม  ศรีสมัย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายทองหล่อ   มีสุวรรณ

7. นายสมชาย    ชมชื่น

2. นายสุพจน์      กลิ่นกาเซ็น

8. นายนพดล     บุญชม

3. นายภาษณ์       ดาราฉาย

9. นายมูฮำหมัด    มีสุวรรณ

4. นายสมหมาย       มิตรมานะ

10. นายอดุลย์     กลิ่นกาเซ็น

5. นายอดิสรณ์      มีสุวรรณ

11. นางสมร        บุญประธรรม

6. นายอดุลย์      มีสุวรรณ

12. นาเรียม        ศรีสมัย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1. นายอดุลย์     กลิ่นกาเซ็น

7. นายทองคำ     มีสุวรรณ

2. นายอดุลย์      มีสุวรรณ

8. นายสมหมาย    มิตรมานะ

3. นายมาโนช     ศิริยามัน

9. นายอะบูบาก๊าด    เบ๊ะกี

4. นายทวี       บุญประธรรม

10 นายทองหล่อ   มีสุวรรณ

5. นายสมชาย    ชมชื่น

11. นายอดิสรณ์      มีสุวรรณ

6. นายสุวิท       มีสุวรรณ

12. นางเรียม         ศรีสมัย

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 60 ครอบครัว  จำนวน 368 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 171 คน
 - เพศหญิง 197 คน
 - รวม 368 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 17 คน
 - เพศหญิง 15 คน
 - รวม 32 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 154 คน
 - เพศหญิง 182 คน
 - รวม 336 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 123 คน
 - เพศหญิง 135 คน
 - รวม 258 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 31 คน
 - เพศหญิง 47 คน
 - รวม 78 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)


โทรศัพท์ 02-711-0452
โทรสาร -
มือถือ 081-616-8582
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)

แผนที่ มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน  (ศาลาลอย)

Scroll To Top