วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 04:30 น.

มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

 • มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

ทะเบียนเลขที่ 87 วันที่จดทะเบียน 27 มกราคม 2497
บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เชื่อมสัมพันธ์
ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี


มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  87  ซอยเชื่อมสัมพันธ์   ถนนรามคำแหง   แขวงหัวหมาก   เขตยางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

87

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

27   มกราคม   2497

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีซัน   บุญมาเลิศ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายประเสริฐ    ซอหิรัญ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสุนทร      บุญมาเลิศ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         ประวัติมัสยิด

·       จดทะเบียนเป็นมัสยิดนิติบุคคลเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2497 เดิมมีชื่ว่า มัสยิดอัลฟัตฮุ้ลบารี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526 อิหม่ามท่านแรกและเป็นผู้ก่อตั้งคือ นายฮัจยี ฮาซัน บุญมาเลิศ ต่อมาในปีพ.ศ. 2524 ได้แต่งตั้งให้นายสมบูรณ์(มักซู้ด) บุญมาเลิศ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน และเมื่อนายวิโรจน์(นาอีม)  บุญมาเลิศ สำเร็จการศึกษาจากประเทศคูเวตในปี พ.ศ. 2523 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งอิหม่าม จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายสุพล(ซากีรีน) บุญมาเลิศ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศอียิป เป็นคอเต็บ, และนายกิตติศักดิ์(บุรฮาน) บุญมาเลิศ เป็นบิหลั่น, สัปบุรุษมัสยิดนี้มีจำนวนชายหญิงรวม 550 คน แบ่งออกเป็น 154 ครอบครัว ทั้งนี้จากสถิติเดือน พฤศจิกายน 2553

·       ผู้ที่อุทิศที่ดินเพื่อเป็นวาก๊าฟ และให้เป็นสถานที่สำหรับก่อสร้างอาคารมัสยิดคือ นายฮัจยีฮาซัน บุญมาเลิศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฮัจยีอับดุลเลาะฮฺ บุญมาเลิศ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงภักดีราช ต้นตระกูล บุญมาเลิศ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช), อาคารมัสยิดหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ภายหลังได้ปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากเนื้อที่อาคารไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ที่มาใช้สถานที่เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ, ในปี พ.ศ. 2530 ฮัจยีมนูศักดิ์(มะฮฺฟูซ) บุญมาเลิศ จึงได้อุทิศทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อขยายสถานที่ละหมาดให้ครอบคลุมที่ดินวาก๊าฟทั้งหมด หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะต่อเติมเรื้อยมาเป็นระยะๆ จนปัจจุบันสามารถรองรับผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจได้มากกว่า 1,500 คน

·       สาเหตุที่ต้องก่อตั้งมัสยิดนี้ก็เพราะเนื่องจากสมาชิกในหมู่บ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการลำบากที่จะเดินทางไปอาศัยมัสยิดใกล้เคียงเพื่อประกอบศาสนกิจเหมือนเช่นเคย ท่านหลวงภักดีราชจึงมีความคิดที่จะให้มีมัสยิดประจำหมู่บ้านเกิดขึ้น และในช่วงเวลานั้นนายฮัจยีฮาซัน บุญมาเลิศ ซึ่งเป็นบุตรเขย ได้สำเร็จการศึกษาจากนครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาราเบีย จึงได้ให้เป็นผู้ดำเนินการพร้อมกับให้ดำรงค์ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด

·       มัสยิดแห่งนี้ มีศูนย์อบรมจริยะธรรมอิสลาม ที่เปิดสอนอัลกุรอาน และจริยะธรรมอิสลามแก่เยาวชนเป็นประจำทุกวัน ดำเนินการสอนและบริหารงานโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีเยาวชนมุสลิมเข้ารับการอบรมจำนวนกว่าร้อยคน

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีซัน   บุญมาเลิศ

พ.ศ     2497

2. นายสมบูรณ์   บุญมาเลิศ

พ.ศ.    

3. นายวิโรจน์     บุญมาเลิศ

พ.ศ.    2528 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายประเสริฐ    ซอหิรัญ

พ.ศ.     2497 – 31 สิงหาคม 2534

2. นายสุพล     บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2535 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสุนทร      บุญมาเลิศ

พ.ศ.    2497

2. นากิตติศักดิ์    บุญมาเลิศ

พ.ศ.      เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายประวิทย์  มิตรยิ้ม

7. นายอิบรอฮีม  รอชีด

2. นายอุดม  บุญมาเลิศ

8. นายเอกราช  บุญมาเลิศ

3. นายชาญณรงค์  บุญมาเลิศ

9. นายอั๊ฟฟาน  บุญมาเลิศ

4. นายบุญเชิด  มิตรยิ้ม

10. นายอามานัต  อาดัม

5. นายกิตติ  ซอหิรัญ

11. นายสุริยา  พรหมเย็น

6. นายบัญชา  บุญมาเลิศ

12. นางมาลี  อาดัม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายสำเนียง      พ่วงศิริ

7. นายกิตติ    ซอหิรัญ

2. นายประวิทย์     มิตรยิ้ม

8. นายเฮม         ด๊ะศิริ

3. นายอุดม       บุญมาเลิศ

9. นายบัญชา      บุญมาเลิศ

4. นายพงษ์ศักดิ์      แฉล้มวารี

10. นายอิบรอฮีม     รอซีด

5. นายชาญณรงค์   บุญมาเลิศ

11. นายเอกราช      บุญมาเลิศ

6. นายบุญเชิด      มิตรยิ้ม

12. นางมาลี       อาดัม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสมคิด     บุญมาเลิศ

7. นายกิตติ    ซอหิรัญ

2. นายอุดม       บุญมาเลิศ

8. นายประวิทย์     มิตรยิ้ม

3. นายบุญเชิด      มิตรยิ้ม

9. นายชาญณรงค์   บุญมาเลิศ

4. นายพงษ์ศักดิ์      แฉล้มวารี

10. นายเฮม         ด๊ะศิริ

5. นายอารีย์         อาดัม

11. นายบัญชา      บุญมาเลิศ

6. นายสำเนียง      พ่วงศิริ

12. นางมาลี          อาดัม

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 161 ครอบครัว  จำนวน 537 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 240 คน
 - เพศหญิง 297 คน
 - รวม 537 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 4 คน
 - เพศหญิง 7 คน
 - รวม 11 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 236 คน
 - เพศหญิง 290 คน
 - รวม 526 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 164 คน
 - เพศหญิง 204 คน
 - รวม 368 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 72 คน
 - เพศหญิง 86 คน
 - รวม 158 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี


โทรศัพท์ 02-377-1389
โทรสาร -
มือถือ 081-427-8814
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

แผนที่ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

Scroll To Top