วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 11:04 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)


ข้อมูลของ นายอดุลย์  โยธาสมุทร
นายอดุลย์  โยธาสมุทร

นายอดุลย์  โยธาสมุทร

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอดุลย์  โยธาสมุทร
ชื่อมุสลิม :   
อับดุลลอฮฺ
อาชีพ :   
ค้าขาย
อีเมล :   
ady_yotha@hotmail.com
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
-
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
-
วาระดำรงตำแหน่ง :  
กำลังดำรงตำแหน่ง
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
15 พฤศจิกายน 2563
วันหมดวาระ :   
14 พฤศจิกายน 2567
ที่อยู่
แขวง :   
บางอ้อ
เขต :   
บางพลัด
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10700
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนบางอ้อศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเษก
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยลำปางอินเตอร์เท็ค (กำลังศึกษา)

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเขตบางพลัด
ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาเขตบางพลัด ปี 2549 , 2553 , 2554-2557
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สง่าธานี จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรีนเฮาส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
- ฝ่ายการตลาด บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไทย จำกัด
- ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท มตร.อุตสาหกรรมไม้ จำกัด

รายละเอียดอื่นๆ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร พปป.2 สถาบันพระปกเกล้า (รองประธานรุ่น)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ปี 2557
- วิทยากร สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ อมานะห์
- รางวัลชนะเลิศการอบรมพัฒนาการพูด ของสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทยกลับสู่หน้า มัสยิดบางอ้อ  (มัสยิดอุบูดียะห์)

Scroll To Top