วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 00:54 น.

มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

ทะเบียนเลขที่ 5 วันที่จดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2491
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 15
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ร่มเกล้า แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


มัสยิดอัลฮุดา

 

ที่ตั้ง 

หมู่  15  ถนนร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

5

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29   พฤศจิกายน   2491

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเสรี            เกมอารี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายซูอาน        เจ๊ะมุฮำหมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอาดิ๊ด         ผดุงฮะ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            มัสยิดอัลฮุดาคลองสามประเวศ หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างเป็นครั้งที่ 5 ในการก่อสร้างซึ่งแต่เดิมนั้นอาคารมัสยิดเป็นเรือนไม้แบบทรงไทยใต้ถุนสูงและมีโรงเรียนภาคสามัญระดับอนุบาลของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนภายใต้อาคารมัสยิดชื่อโรงเรียนอนุบาลเจริญราษฎร์

            ในสมัยนั้นบรรดาผู้คนที่เข้ามาประกอบศาสนกิจวันศุกร์ และวันสำคัญของศาสนาไม่เฉพาะแต่ผู้คนที่มีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณคลองสามประเวศเท่านั้น ที่มาร่วมกันประกอบศาสนกิจและส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และสามัญ แต่ยังมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นคลองสี่ (คลองสี่วังเล็ก)ปัจจุบันนี้ก็ยังมาปฏิบัติศาสนกิจประจำวันศุกร์และวันสำคัญๆ ของศาสนาและส่งบุตรหลานเข้ามาเล่าเรียนภาคสามัญที่มัสยิดอัลฮุดา (คลองสาม) เพราะสมัยนั้นหมู่บ้านคลองสี่ (คลองสี่วังเล็กในปัจจุบัน) ยังไม่มีมัสยิดและโรงเรียนสามัญตลอดจนกุโบร์

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 คณะผู้บริหารมัสยิดในสมัยนั้นได้ขอจดทะเบียนและได้ทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2491 ต่อมาอาคารหลังเก่าได้ชำรุดคณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาหารือเพื่อที่จะสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดและได้มีมติสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารไม้ทรงปันหยาชั้นเดียว และได้ใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 50กว่าปี ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวได้ชำรุดและมีผู้มาประกอบศาสนากิจมากขึ้น ทางคณะกรรมการได้มีมติสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเดิมเริมเหล็กสองชั้นครึ่ง ได้วางรากฐานเมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2537 โดยอาจารย์มานิต วิทยานนท์ เป็นประธานวางศิลารากฐาน และได้ทำการก่อสร้างเรื่อยมาจนกระทั้งถึงปัจจุบัน

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายเสรี                 เกมอารี

พ.ศ.     2491

2.นายวิชัย               วงศ์อารีย์

พ.ศ.     2491  -  7 ก.ค.2527

3.นายโกมล            แดงโกเมน

พ.ศ.     2528  -  22 มี.ค.2552

4.นายเกษร             วงษ์อารี

พ.ศ.     2552  -  2 ม.ค. 2557

5. นายวัชระ           ตุ้มเก็น

พ.ศ.    2557  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายซูอาน             เจ๊ะมุฮำหมัด

พ.ศ.     2491

2.นายวินัย               พงศ์เพ็ง

พ.ศ.     2491

3.นายประเสริฐ      อับดุลเลาะ

พ.ศ.     2536  -  8 ธ.ค.2542

4.นายปรีชา             สุไหลมาน

พ.ศ.     2542  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556 

1. นายวารุด            ตุ้มเก็น

7. นายจำเริญ              อารี

2. นายสมบูรณ์      อับดุลเลาะ

8. นายจรัญ                ยะก๊บ

3. นายวิฑูรย์          วงศ์อารี

9. นายมานพ              ปานเทศ

4. นายเลาะฮีม       เกษรหอม

10. นายสมหวัง         สิงสาหัส

5. นายเรวัช           เจ๊ะมะหะหมัด

11. นายทวีศักดิ์         สุไหลหมาน

6. นายวิชัย            เลาะวิเศษ

12. นายปรีชา            กอนี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1.นายเลาะฮีม         เกษรหอม

7.นายสมหวัง           สิงสาหัส

2.นายจรัญ              ยะก๊บ

8.นายประเสริฐ        บางใหญ่

3.นายนิพล             ลงสุวรรณ์

9.นายอารี                  ผดุงฮะ

4.นายสมหวัง         เกตุแก้ว

10.นายประสาน        อับดุลเลาะ

5.นายปรีชา            กอนี

11.นายปรีชา             โต๊ะใบต๊ะ

6.นายมานพ           ปานเทศ

12.นายวารุด              ตุ้มเก็น

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542

1.นายประสาน       อับดุลเลาะ

7.นายมานพ             ปานเทศ

2.นายวารุด             ตุ้มเก็น

8.นายจรัญ                ยะก๊บ

3.นายปรีชา            โต๊ะใบต๊ะ

9.นายปรีชา              กอนี

4.นายเลาะฮีม         เกษรหอม

10.นายเกษม             อุ่นอำไพ

5.นายจำเริญ           อารี

11.นายยูซบ             โต๊ะมุดบำรุง

6.นายเกษร             มูฮำหมัดตอเฮด

12.นายอำนวย          แดงโกเมน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 735 ครอบครัว  จำนวน 2,792 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,379 คน
 - เพศหญิง 1,413 คน
 - รวม 2,792 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 244 คน
 - เพศหญิง 248 คน
 - รวม 492 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,135 คน
 - เพศหญิง 1,165 คน
 - รวม 2,300 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 998 คน
 - เพศหญิง 1,013 คน
 - รวม 2,011 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 137 คน
 - เพศหญิง 152 คน
 - รวม 289 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

แผนที่ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

Scroll To Top