วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:45 น.

มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

ทะเบียนเลขที่ 5 วันที่จดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2491
บ้านเลขที่ 336 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน บึงขวาง แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


มัสยิดอัลฮุดา

  

ที่ตั้ง

หมู่ 5 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เลขหมายทะเบียน

5

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29  พฤศจิกายน  2491

ผู้ขอจดทะเบียน

นายเสรี  เกมอารี

ตำแหน่งอิหม่าม

นายซูอาน  เจ๊ะมุฮำหมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

นายอาดี๊ด  ผดุงฮะ

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

มัสยิดอัลฮุดาคลองสามประเวศ หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแลโครงสร้างเป็นครั้งที่ 5 ในการก่อสร้างซึ่งแต่เดิมนั้นอาคารมัสยิดเป็นเรือนไม้แบบทรงไทยใต้ถุนสูงและมีโรงเรียนภาคสามัญระดับอนุบาลของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนภายใต้อาคารมัสยิดชื่อโรงเรียนอนุบาลเจริญราษฎร์

ในสมัยนั้นบรรดาผู้คนที่เข้ามาประกอบศาสนกิจวันศุกร์ และวันสำคัญของศาสนาไม่เฉพาะแต่ผู้คนที่มีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณคลองสามประเวศเท่านั้น ที่มาร่วมกันประกอบศาสนกิจและส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และสามัญ แต่ยังมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นคลองสี่ (คลองสี่วังเล็ก)ปัจจุบันนี้ก็ยังมาปฏิบัติศาสนกิจประจำวันศุกร์และวันสำคัญๆ ของศาสนาและส่งบุตรหลานเข้ามาเล่าเรียนภาคสามัญที่มัสยิดอัลฮุดา (คลองสาม) เพราะสมัยนั้นหมู่บ้านคลองสี่ (คลองสี่วังเล็กในปัจจุบัน) ยังไม่มีมัสยิดและโรงเรียนสามัญตลอดจนกุโบร์

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 คณะผู้บริหารมัสยิดในสมัยนั้นได้ขอจดทะเบียนและได้ทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2491 ต่อมาอาคารหลังเก่าได้ชำรุดคณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาหารือเพื่อที่จะสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดและได้มีมติสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารไม้ทรงปันหยาชั้นเดียว และได้ใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 50กว่าปี ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวได้ชำรุดและมีผู้มาประกอบศาสนากิจมากขึ้น ทางคณะกรรมการได้มีมติสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเดิมเริมเหล็กสองชั้นครึ่ง ได้วางรากฐานเมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2537 โดยอาจารย์มานิต วิทยานนท์ เป็นประธานวางศิลารากฐาน และได้ทำการก่อสร้างเรื่อยมาจนกระทั้งถึงปัจจุบัน

·       รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายเสรี  เกมอารี

พ.ศ. 2491

2.       นายวิชัย  วงศ์อารีย์

พ.ศ. 2491 – 7 กรกฎาคม 2527

3.       นายโกมล  แดงโกเมน

15 พฤษภาคม 2528 – 22 มีนาคม 2552

4.       นายเกษม  วงษ์อารี

12 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม 2557

5.       นายวัชระ  ตุ้มเก็น

12 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายซูอาน  เจ๊ะมุฮำหมัด 

พ.ศ. 2491

2.       นายวินัย  พงศ์เพ็ง

18 มกราคม 2515

3.       นายประเสริฐ  อัลดุลเลาะ

8 ธันวาคม 2536 – 8 ธันวาคม 2542

4.       นายปรีชา  สุไหลมาน

3 มีนาคม 2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายอาดิ๊ด  ผดุงฮะ

พ.ศ. 2491

2.       นายประยูร  แอมาน

พ.ศ. 2491 – 7 กรกฎาคม 2527

3.       นายอีซา  เผือกผ่อง

15 พฤษภาคม 2528 – 3 เมษายน 2551

4.       นายเกษร  มูฮำหมัดตอเฮด

12 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม 2557

5.       นายอีซา  เผือกผ่อง

12 เมษายน 2557 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายประวิง  อับดุลเลาะ
  นายประวิง  อับดุลเลาะ
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายกรเพชร  แดงโกเมน
  นายกรเพชร  แดงโกเมน
  กรรมการ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายสมศักดิ์  เยะยัง
  นายสมศักดิ์  เยะยัง
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายอดินันท์  ศรีสอาด
  นายอดินันท์  ศรีสอาด
  กรรมการ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายประเสริฐ  บุญเพ็ง
  นายประเสริฐ  บุญเพ็ง
  กรรมการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
 • นายอานนท์  เซาะมัน
  นายอานนท์  เซาะมัน
  กรรมการ
  ฝ่ายการเงิน
 • นายชาคริต  สิงสาหัส
  นายชาคริต  สิงสาหัส
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายสุเมษฐ์  เชื้อขำ
  นายสุเมษฐ์  เชื้อขำ
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายณัฐวุฒิ  วงษ์ศรีนคร
  นายณัฐวุฒิ  วงษ์ศรีนคร
  กรรมการ
  ฝ่ายทะเบียน

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,076 ครอบครัว  จำนวน 3,938 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,933 คน
 - เพศหญิง 2,005 คน
 - รวม 3,938 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 399 คน
 - เพศหญิง 377 คน
 - รวม 776 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,534 คน
 - เพศหญิง 1,628 คน
 - รวม 3,162 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,312 คน
 - เพศหญิง 1,382 คน
 - รวม 2,694 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 222 คน
 - เพศหญิง 246 คน
 - รวม 468 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 085-071-0255
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/16546
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

แผนที่ มัสยิดอัลฮุดา  (คลองสามประเวศ)

Scroll To Top