วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:19 น.

มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)

มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)

ทะเบียนเลขที่ 98 วันที่จดทะเบียน 4 มีนาคม 2502
บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านคูคตพัฒนา ซอย รามอินทรา 117
ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)


มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 101 ซอยรามอินทรา 117   ถนนรามอินทรา   แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

98

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   มีนาคม   2502

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายการีม     ลังประเสริฐ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหาบ      มะหะหมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายดาเฟ็น     สุกมา

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 ประวัติมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2500 โดยแยกตัวออกมาจากมัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลาม เพราะในสมัยก่อนไปมาจะลำบาก ในปี พ.ศ. 2496 คุณครูการีม ลังประเสริฐ ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลได้เริ่มทำการสอนภาษาอาหรับให้ลูกหลาน และในปี พ.ศ. 2500 จึงเริ่มทำการก่อสร้างโดยท่านอัลมัรฮูมฮัจยีสะอุ สุขเขียว ได้อุทิศที่ดิน จำนวน 4  ไร่ 3 งาน 1  ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารมัสยิด และสถานที่กุโบร์ สำหรับตัวอาคารโต๊ะกีโซ๊ะ หลิ่มรอมคอบ ได้วากัฟบ้านไม้ 1 หลัง ให้มาสร้างอาคารมัสยิดขนาดกว้าง 3 วา ยาว 4 วา และได้แต่งตั้งให้ครูการีม ลังประเสริฐ เป็นอิหม่าม พร้อมดำเนินการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยครูการีม         ลังประเสริฐ เป็นอิหม่าม นายหาบ  มะหะหมัด เป็นคอเต็บ นายดาเฟ็น  สะกุมา เป็นบิหลั่น

            ปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายขนาดของอาคารมัสยิด เป็น กว้าง 6 วา 2 ศอก ยาว 8 วา

            ปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายของอาคาร เป็นยาว 16 วา และได้ขยายอาคารเรียน ขนาดกว้าง 5 วา ยาว 8 วา เพื่อทำการสอนอัลกุรอาน ในภาคกลางคืน

            ปี พ.ศ. 2535 ท่านอิหม่ามการีม ลังประเสริฐ ได้เสียชีวิต และได้แต่งตั้งครูฮัจยีฮาโรน บุญมาเลิศ เป็นอิหม่าม

            ปี พ.ศ. 2539 ได้ต่อเติมอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้าง 6 วา 2 ศอก ยาว 7 วา รวมแล้ว มีขนาดกว้าง 6 วา 2 ศอก ยาว 20 วา

            ปี พ.ศ. 2541 ได้เริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดกว้าง 17 วา ยาว 10 วา

ศูนย์สอนศาสนาอิสลาม และจริยธรรมประจำมัสยิดโดยมีอาจารย์สอน 7 ท่าน 6 ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายการีม     ลังประเสริฐ

พ.ศ     2502

2. นายสมพร     บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2535

3. นายสนอง  ลังประเสริฐ

ปัจจุบัน    

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหาบ      มะหะหมัด

พ.ศ.     2502 – 07 กรกฎาคม 2523

2. นายนุช       ถึงพิทักษ์

พ.ศ.     2525 – 11 กุมภาพันธ์ 2557

3. นายสนิท  มะหะหมัด

ปัจจุบัน  

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายดาเฟ็น     สุกมา

พ.ศ. 2502–26 กุมภาพันธ์ 2525

2. นามุด          ลังประเสริฐ

พ.ศ.2525–17พฤศจิกายน 2543

3. นายจิรศักดิ์      มูหะหมัด

พ.ศ.2544 – 05 มีนาคม 2555

4. นายมูฮำหมัด    หลังประเสริฐ

พ.ศ      2555 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2561
  1. นาย วิชัย      ลังประเสริฐ 7. นาย สมบูรณ์  แพรงาม
  2. นาย ประเสริฐ   พิมพ์นนท์ 8. นาย ประดิษฐ์   ขำมิน
  3. นาย สมณะ      ผลหว้า 9.  นาย อดุล    งะบุรง
  4. นาย ประพัฒน์   สุขชาติ 10. นายณรงค์   คำประเสริฐ
  5. พ.อ.อ. ปราการ  โซ๊ะมณี 11. นาย สมาน    ปั้นห้าว
  6. นาย บุญชู    รังสาคร 12. นาย อาซีด   นุชเซ๊าะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายบุญชู         รังสาคร

7. นายสมบูรณ์     แพรงาม

2. นายวิชัย          ลังประเสริฐ

8. นายประดิษฐ์     ขำมิน

3. นายประเสริฐ     พิมพ์นนท์

9. พ.อ.อ.ปราการ     โซ๊ะมณี

4. นายสมณะ         ผลหว้า

10. นายสมพร         มีนบำรุง

5. นายหวัง           อาหรับ

11. นายอดุล           งะบุรง

6. นายประพัฒน์     สุขชาติ

12. นายสมาน          เถาแดง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายวิชัย          ลังประเสริฐ

7. นายสมณะ         ผลหว้า

2. นายมูฮำหมัด     หลังประเสริฐ

8. นายสวัสดิ์         มณีวงษ์

3. นายสมชาย       อาหรับ

9. นายบุญชู         กองเป็ง

4. นายนาวี          สะเมาะยิ

10. นายสุวิทย์        สะกุมา

5. นายประเสริฐ     พิมพ์นนท์

11. นายสงคราม       มาลี

6. นายสมศักดิ์       มะมิน

12. นายบุญชู         รังสาคร

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายนาวี      สะเมาะยิ

7. นายบุญชู     กองเป็ง

2. นายสุวิทย์        สะกุมา

8. นายวิชัย          ลังประเสริฐ

3. นายมูฮำหมัด     หลังประเสริฐ

9. นายสวัสดิ์         มีนบำรุง

4. นายสมชาย       อาหรับ

10. นายประเสริฐ     พิมพ์นนท์

5. นายสวัสดิ์         มณีวงษ์

11. นายสงคราม       มาลี

6. นายบุญชู         รังสาคร

12. นายสมณะ         ผลหว้าคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 790 ครอบครัว  จำนวน 2,011 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 955 คน
 - เพศหญิง 1,056 คน
 - รวม 2,011 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 113 คน
 - เพศหญิง 96 คน
 - รวม 209 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 842 คน
 - เพศหญิง 960 คน
 - รวม 1,802 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 679 คน
 - เพศหญิง 753 คน
 - รวม 1,432 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 163 คน
 - เพศหญิง 207 คน
 - รวม 370 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)


โทรศัพท์ 02-918-8141
โทรสาร -
มือถือ 08-6881-5115
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)

แผนที่ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (คูคต)

Scroll To Top