วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 19:46 น.

มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

ทะเบียนเลขที่ 19 วันที่จดทะเบียน 4 เมษายน 2492
บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 29
ถนน สุขุมวิท 77 แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2
  • เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารของมัสยิดอัลกุ๊บรอ

    เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารของมัสยิดอัลกุ๊บรอ

                                                   เราได้เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารของมัสยิดอัลกุ๊บรอ                        ดดยการเพิ่ม LINE@อัลกุ๊บรอนิวส์  @hpu2212s  เพื่อเป็นการเพิ่มข่าวสารระหว่างมัสยิดกับสัปบุรุษ                       เพราะเรามองว่าสมัยนี้คนใช้โทรศัพย์มากกว่า90เปอร์เซ็น เราจึงนำ LINE@มาปรับใช้กับมัสยิดเพิ่อให้เกิด                                   ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการรับข่าวสารจากมั ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  5  ซอยอ่อนนุช  29   ถนนสุขุมวิท  77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร   10250

เลขหมายทะเบียน

19

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   เมษายน 2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีมะโรฟ    เดวี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายยะหมัด      งามโขนง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮูเซ็น        สะยอวรรณ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อสมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ยกทัพไปตีมลายู คือเมืองปัตตานีมาเป็นของไทย ท่านแม่ทัพของกรุงศรีอยุธยาได้สั่งให้กองทัพของกรุงศรีอยุธยากวาดต้อนเชลยศึกของมลายู (ตานี) เข้ามาไว้ในพระนครศรีอยุธยา และบรรดาเชื้อพระวงศ์ของมลายู (ตานี) ที่เป็นทหารถูกนำมากักกันไว้ที่แขวงเมืองพระนครเขื่อนขันธ์ คือ อำเภอประประแดง จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน เขตเมืองนครเขื่อนขันธ์ในขณะนั้นรวมถึงพระโขนงและสวนหลวง กทม. ในปัจจุบันด้วย 

          ท่านอับบ๊าส ท่านเป็นแม่ทัพของหัวเมืองมลายู (ตานี) แขวงเมืองนครเขื่อนขันธ์ บริเวณบ้านหัวป่า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ในปัจจุบัน) และต่อมา ท่านอับบ๊าสก็ได้รับพระราชทานที่ดินพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมัสยิดจาก "สมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์" (สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) โดยได้รับพระราชทานนามของมัสยิดครั้งแรกว่า "สุเหร่าใหญ่" ซึ่งต่อมาได้มีการบูรณะ ปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นการก่อสร้างแบบก่ออิฐโบกปูนเมื่อมีการก่อสร้างสำเร็จแล้วจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ" (สุเหร่าใหญ่-ปากคลองเคล็ด) บางท่านเรียกว่ามัสยิดอั้ลกุ๊บรอแห่งอับบาส

    "สุเหร่าใหญ่ หรือ มัส ยิดอั้ลกุ๊บรอ" (สุเหร่าใหญ่-ปากคลองเคล็ด) เป็นมัสยิดแห่งแรกในเขตนี้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๓๒ (ต้นยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชการ ที่ ๑) โดยท่านอั๊บบาสเป็นผู้ดำเนินการสร้างมัสยิดหลังนี้ ซึ่งท่านอั๊บบาสเป็นบรรพบุรุษ "มุสลิม" คนแรกที่มาจากเมืองปัตตานีและมาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้ บรรดาบุตรหลานของท่านและบรรดาผู้ที่เคารพนับถือท่าน เรียกท่านว่า "โต๊ะโง๊ะ"

          อีหม่ามท่านแรกของมัสยิดแห่งนี้ก็คือ "ท่านอิหม่ามฮัจยีอั๊บบาส" ซึ่งท่านผู้นี้นับเป็นผู้มีคุณูปการแก่บรรดาบุตรหลานและบรรดาพี่น้องมุสลิมในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก

          ต่อมาครั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสมัยท่านอิหม่ามฮัจยีหวัง เดวี มัสยิดมีอายุ ๑๙๐ ปี (ในขณะนั้น) ได้ชำรุดทรุดโทรมและไม่สามารถจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีได้ดังเดิม

         คณะกรรมการบริหารมัสยิดในสมัยนั้น โดยการนำของท่านอิหม่ามฮัจยีหวัง เดวี ได้ประชุมปรึกษาหารือ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำการก่อสร้างอาคารมัสยิดเป็นเงินประมาณ ๕ ล้านบาท  โดยได้รับการบริจาคจากอัลมัรฮูมะฮฺฮัจยะฮฺมีนุฮฺ ซอเซวี เป็นจำนวนเงิน ๓ ล้านบาท และจากผู้มีจิตศร้ทธาบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกระทั่งแล้วเสร็จดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน

        ลำดับอิหม่ามมัสยิดอั้ลกุ๊บรอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

          ๑.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีอับบ๊าส

          ๒.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีอับดุลกอเดร

          ๓.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีอับดุรเราะฮฺมาน

          ๔.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีมะรูฟ  เดวี

          ๕.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีอารี วัฒนจันทร์ (เดวี)

          ๖.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีหวัง  เดวี

          ๗. (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีอับดุลลอฮฺ สะและน้อย

          ๘.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีอะฮฺหมัด โสอุดร

          ๙.  (อัลมัรฮูม) อิหม่ามฮัจยีมูฮัมมัด อรุณพูลทรัพย์

                (๒๕๕๔-๒๕๕๘)

          อิหม่ามทั้ง ๙ ท่านดังกล่าวข้างต้นนี้ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอิหม่ามจนถึงวัยชราทุกท่าน และอิหม่ามท่านสุดท้ายได้ถึงแก่อาญั้ลของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

          ปัจจุบัน

          - ฮัจยีริดวาน (สมศักดิ์) เดวี เป็นคอเต็บ และรักษาการอิหม่าม

          - ฮัจยีอับดุรเราะฮฺมาน (สมพงษ์) โพธิ์วรรณ เป็นบิหลั่น

          หากจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารมัสยิดครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้จะมีอายุประมาณ ๒๒๘

          ต่อมา สัปปุรุษของมัสยิดอั้ลกุ๊บรอมีมากขึ้น และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีคณะสัปปุรุษของมัสยิดอั้ลกุ๊บรอ ในหลายหมู่บ้านแยกตัวเองออกไปจัดตั้งมัสยิดขึ้นใหม่  ๕  มัสยิด คือ

          ๑.  มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม (สุเหร่าใหม่หัวป่า)

          ๒.  มัสยิดอันวาริซซุนนะฮฺ (คลองเคล็ด)

          ๓.  มัสยิดเราะฮฺมาตุ้ลอิสลาม (สวนหลวง ร.๙)

          ๔.  มัสยิดดารุ้ลอามีน (ศรีนครินทร์)

          ๕.  มัสยิดริยาดุสซอลีฮีน (หมู่บ้านมิตรภาพ)

         

         

                

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม 

1.นายหะยีมะโรฟ       เดวี

พ.ศ.     2492

2.นายหะยีหวัง          เดวี

พ.ศ.     2517

3.นายสันต์               ะและน้อย

พ.ศ.     2526

4.นายหมัด               โอุดร

พ.ศ.     2533  -  30 ก.ค.2549

5.นายณรงค์             อรุณพูลทรัพย์

พ.ศ.     2554 

6.                        (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. .นายยะหมัด      งามโขนง

พ.ศ.     2492

2.นายอุดม               ศาสนประดิษฐ์

พ.ศ.     2517  -  20มี.ค.2537

3.นายสมศักดิ์            เดวี

พ.ศ.     2537  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮูเซ็น          สะยอวรรณ

พ.ศ.     2492

2. นายการีม             สะยอวรรณ

พ.ศ.     2517

3.นายสมนึก             โตสมบูรณ์

พ.ศ.     2532  -  13 ธ.ค.2553

4.นายสมพงษ์           โพธิ์วรรณ์

พ.ศ.     2554  -  ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายชาญ  ปานเหล็ง

7. นายสุชาติ  เงาะไพรวรรณ

2. นายประมาณ  ปานเหล็ง

8. นายเสงี่ยม  สุวมิน

3. นายปรีชา  ม่วงดี

9. นายมีชัย  นาคทิม

4. นายอรุณ  โล่ขุนพรม

10. นายสมชาย  เดวี

5. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  ปานเหล็ง

11. นายประวัติ  ตำมีรายิส

6. นายชวลิต  โสอุดร

12. นายอนุชา  เงาะไพรวรรณ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554
<TD style="BORDER-BOTTOM: #0000cc 1pt solid; BORDER-LEFT: #0000cc 1pt solid; PADDING-BOT </body></html>

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

1.นายสุชาติ              เงาะไพรวรรณ

7.นายปัญญา         ซอเซวี

2.นายอรุณ               ล่ห์ขุนพรหม

8.นายประวัติ         ตำมีรายิ

3.นายอดุลย์              งามโขนง

9.นายเงี่ยม          สุวมิน

4.นายทวี                 วันหวัง

10.นายมชาย       เดวี

5.นายสุนทร              เดวี

11.ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  ปานเหล็ง

  
  
  

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 658 ครอบครัว  จำนวน 2,663 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,315 คน
 - เพศหญิง 1,348 คน
 - รวม 2,663 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 148 คน
 - เพศหญิง 142 คน
 - รวม 290 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,167 คน
 - เพศหญิง 1,206 คน
 - รวม 2,373 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 924 คน
 - เพศหญิง 896 คน
 - รวม 1,820 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 243 คน
 - เพศหญิง 310 คน
 - รวม 553 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-639-7649
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

รูปภาพ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

แผนที่ มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ  (คลองเคล็ด)

Scroll To Top