วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 20:42 น.

มัสยิดยะวา

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดยะวา

  มัสยิดยะวา

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดยะวา

ทะเบียนเลขที่ 4 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญราษฎร์1แยก9
ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา
เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยะวา


มัสยิดยะวา

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  707  ซอยโรงน้ำแข็ง  ถนนสาทรใต้   แขวงยานนาวา   เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร  10120

เลขหมายทะเบียน

4

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29  พฤศจิกายน  2491

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายนูโยม     สะเลมัน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยี        ฟาดดอลี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยี        อูเซ็น

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            ชาวยะวาบางครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่บริเวณคลองสาธาใต้ ในระยะแรกนั้นยังมิได้มีสถานที่นมัสการพระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน คงใช้บ้านใดบ้านหนึ่งเป็นสถานที่นมัสการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ฮัจยีมุฮัมมัดวอและฮ์ ชาวยะวาในบังคับฮอลันดา ซึ่งมีที่อยู่บริเวณตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนสาธร ตำบลคอกกระบือ อำเภอบางรัก (ปัจจุบันเป็นแขวงยานนาวา เขตสาทร)ได้มอบที่ดินให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างมัสยิดเพื่อใช้เป็นของชาวจีนชื่อจ้อย พ.ศ. 2448 ฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์ ได้ยื่นคำร้องต่อทางการให้เปลี่ยนโฉนดสำหรับที่ดินนี้ใหม่ โดยใส่ชื่อฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์เป็นผู้จัดการในที่ของมัสยิดด้วย ชาวยะวาในอาณาบริเวณนั้น อาทิเช่น นายมุฮัมมัดมูซา นายระก๊ำ และชาวยะวาคนอื่นๆ ทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันก่อตั้งมัสยิดยะวาขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จ ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดยะวานี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบยะวา แม้จะมีการซ่อมแซมมัสยิด 2 ครั้ง ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2470 และครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2518 ก็ยังคงรักษารูปหลังคาตามแบบเดิม เปลี่ยนแปลงเฉพาะอาคารมัสยิดให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะตรงส่วนที่นั่งพักสนทนาธรรม ซึ่งชาวยะวาจะเรียกบริเวณที่นั่งพักนี้ว่า บาไล มีอิหม่ามทำหน้าที่เป็นผู้นำทางศาสนาในมัสยิดจนถึงปี พ.ศ. 2539 เป็นจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีทั้งชาวยะวา และชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในหมู่บ้านเดียวกัน อัจยีอับดุลรามัน (ยะวา) ฮัจยีอิสมาแอล (มาเลย์) ฮัจยีสุไกมี (ยะวา) อิหม่ามนูยุม (ยะวา) ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน หรือฮัจยีอรุณ พิทยายน (มาเลย์) เป็นอิหม่ามของมัสยิด จะเห็นได้ว่ามีทั้งชาวยะวาและมาเลย์ได้มีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับมุสลิมมาเลย์

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายนูโยม            สะเลมัน

พ.ศ.     2491

2.นายอรุณ              พิทยายน

พ.ศ.     2516  -  2536

3.นายอิลย๊าด           ดาราฉาย

พ.ศ.     2537  -  11 ก.ค.2545

4.นายอามีน            หมัดป้องตัว

พ.ศ.     2547  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายหะยี              ฟาดดอลี

พ.ศ.     2491

2.นายสุรินทร์        นิภารัตน์

พ.ศ.     2517  -  5 พ.ค.2535

3.นายอามีน            หมัดป้องตัว

พ.ศ.     2535  -  12 มี.ค.2547

4.นายชัยรรงค์        ฉันท์วีรโยธิน

พ.ศ.     2547  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยี              อูเซ็น

พ.ศ.     2491

2. นายสุเทพ           ศรีวรนันท์

พ.ศ.      2516  -  1 มิ.ย.2545

3.นายสมเกียรติ      กาเด็ดบาวา

พ.ศ.      2547  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายมูฮำหมัด  ปานโต๊ะ

7. นายปกรณ์  เทียนมณี

2. นายวิโรส  บินสุไกมี

8. นายนิรันดร์  อเนกทรัพย์

3. นายสุภาพ  ทองดี

9. นายไพฑูรย์  ภักเปี่ยม

4. นายปราโมทย์  หมัดป้องตัว

10. นายสมชาย  หวังและ

5. นายสุวัฒน์  ปานเจริญ

11. นายฉลองชัย  กาวานา

6. นายอนันต์  มโนหรทัต

12. น.ส.วัชราภรณ์  ศรีวรนันทน์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1.นายสุภาพ              ทองดี

7.นายมนูญ               มินสุไลมาน

2.นายสุวัฒน์             ปานเจริญ

8.นายนิรันดร์           เอนกทรัพย์

3.นายเจริญ                ประเสริฐสบูรณ์

9.นายวิโรส              บินสุไกมี

4.นายอนันต์              เบ็ญจนาวี

10.นายสุรพล           ศรีเรืองรุ่งกมล

5.นายฉลองชัย          กาวานา

11.นายประสิทธิ์       มะประเสริฐ

6.นายปราโมทย์       หมัดป้องตัว

12.น.ส.วัชราภรณ์     ศรีวรนันทน์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1.นายวิโรส              บินสุไกมี

6.นายบัณฑิตย์          หมัดป้องตัว

2.นายสุภาพ              ทองดี

7.นายปราโมทย์       หมัดป้องตัว

3.นายสุรพล              ศรีเรืองรุ่งกมล

8.นายสุวัฒน์            ปานเจริญ

4.นายสมชาย            หวังและ

9.น.ส.เมทินี             ขันธศักดิ์

5.นายมารุต               สุทธิชาติ

10.น.ส.วัชราภรณ์    ศรีวรนันทน์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยะวา


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 585 ครอบครัว  จำนวน 2,102 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 947 คน
 - เพศหญิง 1,155 คน
 - รวม 2,102 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 103 คน
 - เพศหญิง 114 คน
 - รวม 217 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 844 คน
 - เพศหญิง 1,041 คน
 - รวม 1,885 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 649 คน
 - เพศหญิง 724 คน
 - รวม 1,373 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 195 คน
 - เพศหญิง 317 คน
 - รวม 512 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยะวา


โทรศัพท์ 0-2675-6033
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยะวา

แผนที่ มัสยิดยะวา

Scroll To Top