วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:28 น.

มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)

มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)

ทะเบียนเลขที่ 48 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ลาดพร้าว 130
ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)


มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

48

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16  กันยายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีซาฟีอี   มินสาคร

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีหมัดนุด   รักสลาม

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีหมัดรุดดีน   มินสาคร

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีซาฟีอี   มินสาคร

พ.ศ     .2492 - 2530

2. นายซำซุดดีน     มินสาคร

พ.ศ.     2536

3. นายโรจน์ศักดิ์     มินสาคร

พ.ศ.     2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีหมัดนุด   รักสลาม

พ.ศ.      2492

2. นายซีฮามุดดีน   จิเมตตาธรรม

พ.ศ.      2528

3. นายสมาน     แดงโกเมน

พ.ศ.      2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยีหมัดรุดดีน   มินสาคร

พ.ศ.      2492 - 2532

2. นาสง่า     เขียวมณี

พ.ศ.      2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายสมาน   อานันท์

7. นายอนุรักษ์        มินสาคร

2. นายสุกิจ       เหล็งศิริ

8. นายอำนาจ      มาดะมัน

3. นายสมศักดิ์      เด่นยิ่งโยชน์

9. นายชูชาติ     คล้ายสุวรรณ

4. นายสมชาย       เพ็งสะและ

10. นายประสิทธิ์     มินสาคร  

5. นายอุสมาน    ศิริพลับ

11. นายสุรยุทธ      เกตุประสิทธิ์

6. นายดำรงค์ศักดิ์     มินสาคร

12. นายสุรเดช         อารีสมาน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายฮาดิ๊ส      มินสาคร

7. นายดำรงค์ศักดิ์     มินสาคร

2. นายสุพจน์      เกตุประสิทธิ์

8. นายสมหวัง       เพ็งสะและ

3. นายสมาน   อานันท์

9. นายอนุรักษ์        มินสาคร

4. นายดนัย         อารีสมาน

10 นายสมศักดิ์      เด่นยิ่งโยชน์

5. นายอุสมาน    ศิริพลับ

11. นายสมชาย       เพ็งสะและ

6. นายชูชาติ     คล้ายสุวรรณ

12. นายสุกิจ       เหล็งศิริ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542

1. นายฮาดิ๊ส      มินสาคร

7. นายณัฐวุฒิ      ซอหิรัญ

2. นายสุพจน์      เกตุประสิทธิ์

8. นายหมัดรุดดีน    อิ่มโสภณ

3. นายมะยุดดีน     เด่งยิ่งโยชน์

9. นายดนัย         อารีสมาน

4. นายสมาน   อานันท์

10. นายชูชาติ     คล้ายสุวรรณ

5. นายสะเล็ม      คล้ายสุวรรณ

11. นายทวี         แอดำ

6. นายอุสมาน    ศิริพลับ

12. นายดะเราะมาน     เพ็งสะและห์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 310 ครอบครัว  จำนวน 1,628 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 755 คน
 - เพศหญิง 873 คน
 - รวม 1,628 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 23 คน
 - เพศหญิง 20 คน
 - รวม 43 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 732 คน
 - เพศหญิง 853 คน
 - รวม 1,585 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 543 คน
 - เพศหญิง 628 คน
 - รวม 1,171 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 189 คน
 - เพศหญิง 225 คน
 - รวม 414 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)


โทรศัพท์ 02-318-0441
โทรสาร -
มือถือ 087-911-3633
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)

แผนที่ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  (คลองจั่น)

Scroll To Top