วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:40 น.

จริยธรรอิสลาม (ภาคผู้ใหญ่) ทุกวันอาทิตย์


เปิดการเรียนการสอนภาคศาสนา   ทุกวันอาทิตย์  

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น. 

โดยมีคณาจารย์ผู้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาศึกษา ดังนี้

1. อ.อาลี กอเป็ง
2. อ.มันนาน ดาราฉาย
3. อ.มุซอลลี นุชมะหะหมัด
4. อ.ดาวุด ศิริเจริญ

มีการแจกของรางวัลหลังเลิกเรียน และมีการเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง ฟรี!!!!!!

Scroll To Top