วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:06 น.

เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารของมัสยิดอัลกุ๊บรอ

                                    เราได้เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารของมัสยิดอัลกุ๊บรอ 

                       ดดยการเพิ่ม LINE@อัลกุ๊บรอนิวส์  @hpu2212s  เพื่อเป็นการเพิ่มข่าวสารระหว่างมัสยิดกับสัปบุรุษ
                       เพราะเรามองว่าสมัยนี้คนใช้โทรศัพย์มากกว่า90เปอร์เซ็น เราจึงนำ LINE@มาปรับใช้กับมัสยิดเพิ่อให้เกิด                                   ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการรับข่าวสารจากมัสยิด

Scroll To Top