วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 11:44 น.

มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)

 • Current

มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)

ทะเบียนเลขที่ 29 วันที่จดทะเบียน 1 กรกฎาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 22
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)


มัสยิดอัลยามิอะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ - หมู่ 7  แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

29

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01 กรกฎาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสุมน   โซ๊ะสลาม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมหมาย   รักกสิกร

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอุดม   เซนนี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสุมน   โซ๊ะสลาม

พ.ศ     .2492

2. นายสะอาด   โซ๊ะสลาม

พ.ศ.    เดิม – 30 สิงหาคม 2515

3. นายสอาด   รัสมี

พ.ศ.    2515 – 23 เมษายน 2537

4. นายฮาซัน   รัสมี

พ.ศ.    2538 - 2540

5. นายสุเทพ   ผลจัด

พ.ศ.    2540 - 2546

6. นายประชาพร   ขำกา

พ.ศ.    2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมหมาย   รักกสิกร

พ.ศ.     2492 - 2515

2. นายสมชัย   ช้างสุวรรณ

พ.ศ.   2515 - 2539

3. นายปัญญา หวังพิทักษ์

พ.ศ.  2540 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอุดม   เซนนี

พ.ศ.     2492

2. นายปรีดา   เซ็นนิ

พ.ศ.  เดิม – 28 สิงหาคม 2515

3. นายวิสูตร   โซ๊ะสลาม

พ.ศ.   2515 – 9 กันยายน 2520

4. นายแอน   แสงโก๊ะ

พ.ศ   2520 1 กุมภาพันธ์ 2538

5. นายอุมารท์   แสงโก๊ะ

พ.ศ.  2540 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558-2562

1. นายสำรวย  ผลจัด

7. นายสมหมาย  ใยโพธิ์ทอง

2. นายซาเร็บ  วันหรั่ง

8. นายสมชาย  โซ๊ะสลาม

3. นายเลาะ  เจ๊ะสะมะแอน

9. นายประสิทธิ์  สุขโข

4. นายพิชิต  ผลจัด

10. นายเอกชัย  โซ๊ะสลาม

5. นายสุชาติ  ทองพุ่ม

11. นายวิมล  โซ๊ะสลาม

6. นายวิรัช  โซ๊ะสลาม

12. นายประเสริฐ  อับดุลลากาซิม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายประชุม   ผลจัด

7. นายซาเร็บ   วันหรั่ง

2. นายวิมล   โซ๊ะสลาม

8. นายสุริยา   วันหรั่ง

3. นายวิรัช   โซ๊ะสลาม

9. นายปราโมทย์   บุญเสริม

4. นายประสิทธิ์   สุขโข

10. นายบัณฑิต   อุบลทวี

5. นายสำรวย   ผลจัด

11. นายสมหมาย   ใยโพธิ์ทอง

6. นายเลาะ   เจ๊ะสะมะแอน

12. นายเอกชัย   โซ๊ะสลาม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสมชาติ   วันหมัด

7. นายสมหวัง   เลาะผู้ดี

2. นายด๊ะรีย์   มูฮำหมัด

8. นายวัฒนา   ช้างสุวรรณ

3. นายพิชิต   ผลจัด

9. นายสมศักดิ์   วันหมัด

4. นายอนันท์   รัสมี

10. นายประเสริฐ   อับดุลลากาซิม

5. นายสุวรรณดี   มูฮำหมัด

11. นายสมบูรณ์   ช้างสุวรรณ

6. นายจำรัส   โซ๊ะสลาม

12. นายรัตนชัย   ตะโกทองคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

นายประชาพร  ขำกา
อิหม่าม
ประธานกรรมการ
นายปัญญา  หวังพิทักษ์
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
นายอุมัร  แสงโก๊ะ
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
 • นายรุ่งโรจน์  เลาะผู้ดี
  นายรุ่งโรจน์  เลาะผู้ดี
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายประสิทธิ์  สุขโข
  นายประสิทธิ์  สุขโข
  กรรมการ
  ฝ่ายการเงิน
 • นายสมเดช  โซ๊ะสลาม
  นายสมเดช  โซ๊ะสลาม
  กรรมการ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายซาเร็บ  วันหรั่ง
  นายซาเร็บ  วันหรั่ง
  กรรมการ
 • นายพิชัย  เดวีเลาะ
  นายพิชัย  เดวีเลาะ
  กรรมการ
 • นายจำรัส  โช๊ะสลาม
  นายจำรัส  โช๊ะสลาม
  กรรมการ
 • นายบุรฮาน  เลาะมิน
  นายบุรฮาน  เลาะมิน
  กรรมการ
 • นายสายหยุด  ใยโพธิ์ทอง
  นายสายหยุด  ใยโพธิ์ทอง
  กรรมการ
 • นายวิรัช  โซ๊ะสลาม
  นายวิรัช  โซ๊ะสลาม
  กรรมการ
 • นายสมชาย  โซ๊ะสลาม
  นายสมชาย  โซ๊ะสลาม
  กรรมการ
 • นายปรีชา  ทองพุ่ม
  นายปรีชา  ทองพุ่ม
  กรรมการ

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 775 ครอบครัว  จำนวน 974 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 489 คน
 - เพศหญิง 485 คน
 - รวม 974 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 77 คน
 - เพศหญิง 56 คน
 - รวม 133 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 412 คน
 - เพศหญิง 429 คน
 - รวม 841 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 321 คน
 - เพศหญิง 333 คน
 - รวม 654 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 91 คน
 - เพศหญิง 96 คน
 - รวม 187 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)


โทรศัพท์ 02-988-0937
โทรสาร -
มือถือ 086-993-0076
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)

แผนที่ มัสยิดอัลยามิอะห์  (ลำอีรั้ว)

Scroll To Top