วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 18:46 น.

มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)

  • Current

มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)

ทะเบียนเลขที่ 69 วันที่จดทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2493
บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำต้อยติ่ง
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)


มัสยิดดารุลอะมาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  78/2 หมู่ 1    แขวงลำต้อยติ่ง    เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

69

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13   พฤศจิกายน    2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮะรุณ     ชมดอกไม้

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหวัง       ชมดอกไม้

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายบุญชู     บุญเนียม

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายฮะรุณ     ชมดอกไม้

พ.ศ     .2492

2. นายสุไลมาน    ดีสะเมาะห์

พ.ศ.     เดิม – 25 กันยายน 2556

3. นายสวัสดิ์       ชมดอกไม้

พ.ศ.     2557 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหวัง       ชมดอกไม้

พ.ศ.      2492

2. นายฮานาฟี      ชมดอกไม้

พ.ศ.      เดิม

3. นายสวัสดิ์      ชมดอกไม้

พ.ศ.      2543 - 2557

4. นายฮานาฟี     ชมดอกไม้

พ.ศ.     2557 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายบุญชู     บุญเนียม

พ.ศ.      2492

2. นาสะมะ     บุญเนียม

พ.ศ.      2543 – 10 ธันวาคม 2547

3. นายสำลี      ดีสะเมาะ

พ.ศ.      2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายมูเซ็ม       วันหมัด

7. นายสมาน        บุญเนียม

2. นายมูซา       เลาะเมาะ

8. นายเสน่ห์        กลิ่นจันทร์

3. นายสมชาย      ชมดอกไม้

9. นายธรรมนูญ    ใยบัวทอง

4. นายเกษม     บุญเนียม

10. นายอารีย์       เลาะเมาะ

5. นายสุชาติ     ชมดอกไม้

11. นายฮานาฟี     ชมดอกไม้

6. นายประเสริฐ     เลาะเมาะ

12. นายสมหมาย    ชมดอกไม้

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายหะซัน     อาดัม

7. นายสมชาย      ชมดอกไม้

2. นายวิชัย     เจ๊ะวังมา

8. นายสมาน        บุญเนียม

3. นายวิมล     เลาะเมาะ

9. นายฮานาฟี     ชมดอกไม้

4. นายมูซา     เลาะเมาะ

10. นายดาวูท      อาดัม

5. นายเซ็ฟ        ดาวเรือง

11. นายยามีน      สมคิด

6. นายเกษม     บุญเนียม

12. นายมูเซ็ม       วันหมัด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2543

1. นายหะซัน     อาดัม

7. นายสำเนา     ผกาแก้ว

2. นายสำลี    ดีสะเมาะ

8. นายฮานาฟี     ชมดอกไม้

3. นายเซ็ม        ดาวเรือง

9. นายสมใจ        ชมดอกไม้

4. นายอารีฟีน    ชมดอกไม้

10. นายสมหวัง     วันหมัด

5. นายยูซบ      เหมือนงาม

11. นายวิมล     เลาะเมาะ

6. นายกอเซ็ม     วันหมัด

12. นายประเสริฐ     เลาะเมาะ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 75 ครอบครัว  จำนวน 429 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 233 คน
 - เพศหญิง 196 คน
 - รวม 429 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 48 คน
 - เพศหญิง 26 คน
 - รวม 74 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 185 คน
 - เพศหญิง 170 คน
 - รวม 355 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 159 คน
 - เพศหญิง 138 คน
 - รวม 297 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 26 คน
 - เพศหญิง 32 คน
 - รวม 58 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-009-5795
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)

แผนที่ มัสยิดดารุลอะมาน  (ลำต้อยติ่ง)

Scroll To Top