วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 11:45 น.

มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)

มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)

ทะเบียนเลขที่ 155 วันที่จดทะเบียน 24 กรกฎาคม 2549
บ้านเลขที่ 20/18 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน พฤกษชาติ/ชุมชน เกาะดอน ซอย รามคำแหง 118 แยก 46-10
ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)


มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 20/18 หมู่บ้าน:พฤกษชาติ ชุมชน:เกาะดอน  ซอย:รามคำแหง 118 แยก 46-10 ถนน:รามคำแหง แขวง:สะพานสูง เขต:สะพานสูง   กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

155

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

24  กรกฎาคม 2549

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเอนก กลิ่นมาลัย

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายวีระศักดิ์ วงษ์ศรี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายวิเชียร พุ่มหิรัญ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายเอนก กลิ่นมาลัย

พ.ศ.        2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายวีระศักดิ์ วงษ์ศรี

พ.ศ.       2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายวิเชียร พุ่มหิรัญ

พ.ศ.      2549 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายต้อย อับดุลเลาะ

7. นายบุญช่วย โพธ์วัน

2. นายประพันธ์ ฟามุด

8. นายแสวง พุ่มหิรัญ

3. นายจรุญ ฟามุด

9. นายสวัสดิ์ ลาวรรณ์

4. นายณรงค์ ลงสุวรรณ์

10. นายมูซอ เลาะประสิทธิ์

5. นายวรวิทย์ พงศ์ประเทศ

11. นายดารงณ์ เย็นภิญโย

6. นายสมนึก มินซอมอ

12. นายไพรบูลย์ มุดทอง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายไพบูลย์   มุดทอง

7. นายสมนึก    มินซอมอ

2. นายมัดซัน    ลงสุวรรณ์

8. นายต้อย     อับดุลเลาะ

3. นายประพันธ์    ฟามุด

9. นายจรูญ     ฟามุด

4. นายประสิทธิ์    อิสมัน

10. นายประสิทธิ์    หวังไชยะ

5. นายบุญช่วย     โพธิ์ทอง

11. นายณรงค์      ลงสุวรรณ์

6. นายแสวง     พุ่มหรัญ

12. นายสวัสดิ์      ลาวรรณ์
รายละเอียดอื่นๆ


รายรับ - รายจ่ายงานมัสยิดปี 2559

รายได้จากการรับบริจาคคืนแรก    193,404 บาท
รายได้จากการรับบริจาคคืนที่สอง 200,930 บาท
รวมรายได้จากการรับบริจาค          394,334 บาท

รายได้จากร้านเสื้อผ้าคืนแรก        16,500 บาท
รายได้จากร้านเสื้อผ้าคืนที่สอง       8,300 บาท
รายได้จากร้านค้าเบ็ดเตล็ด             2,500 บาท
รวมรายได้จากร้านค้า                    27,300 บาท

ราบยได้จากร้านค้าทั้งหมด          290,149 บาท
รายได้ทั้งหมด                              711,783 บาท

รายจ่ายประจำปี 2559

1.จ่ายค่าเครื่องเสียง                   15,000 บาท
2.จ่ายค่าคนล้างจาน                     3,200 บาท
3.จ่ายค่าบำรุงฦโต๊ะ-เก้าอี้             2,000 บาท
4.จ่ายค่่าน้ำชา                               1,500 บาท
5.จ่ายค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ                  7,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด                   28,700 บาท

รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย    683,083   บาทคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 172 ครอบครัว  จำนวน 869 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 430 คน
 - เพศหญิง 439 คน
 - รวม 869 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 37 คน
 - เพศหญิง 22 คน
 - รวม 59 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 393 คน
 - เพศหญิง 417 คน
 - รวม 810 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 324 คน
 - เพศหญิง 333 คน
 - รวม 657 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 69 คน
 - เพศหญิง 84 คน
 - รวม 153 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)


โทรศัพท์ 02-729-0142
โทรสาร -
มือถือ 087-980-7680
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)

แผนที่ มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์  (พฤกษชาติ)

Scroll To Top