วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 16:51 น.

มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)

มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)

ทะเบียนเลขที่ 80 วันที่จดทะเบียน 26 ธันวาคม 2495
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน คลองเก้า แขวง คลองสิบ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)


มัสยิดฟาลาฮ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  -  หมู่ 2   ถนนคลองเก้า   แขวงคลองสิบ    เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

80

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

26   ธันวาคม    2495

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเซ็น      รักษาเดช

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายยาซีน   จ้อยรุ่ง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเซ็ม     อารอบี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         ประวัติมัสยิดฟาลาฮก่อสร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2484 บนเนื้อที่ 10  ไร่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก                 ฮัจยีเฮม หมัดละ 5  ไร่ และบรรดาสัปปุรุษได้ร่วมกันซื้อจากฮัจยีเฮม อีก 5  ไร่ โดยในการซื้อเงินผ่อน วิธีการผ่อนคือ   ได้ใช้เนื้อที่ 10  ไร่ ปลูกอาคารมัสยิด และที่เหลือเป็นที่ทำนา โดยอิหม่ามกอเซ็ม รักษาเดชได้เกณฑ์ชาวนามาช่วยทำนา เมื่อขายข้าวได้นำเงินไปชำระผ่อนค่าที่จนหมดเป็นที่เรียบร้อย ตัวอาคารมัสยิดหลังแรกเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงโดยมีนายกอเซ็ม รักษาเดช เป็นอิหม่าม นายรีม  พันเต๊ะ เป็นคอเต็บ ฮัจยีมิ ดำหลงค์ เป็นบิหลั่น ต่อมาถึงอิหม่ามสนิท พึ่งและ และคณะกรรมการเห็นว่าอาคารเก่าทรุดโทรม จึงริเริ่มสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในการสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ทางอิหม่ามสนิท พึ่งและ(มูฮำหมัด) และสัปปุรุษได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สมัย เจริญช่าง โดยท่านอาจารย์ได้รับเป็นประธานจัดงานวางรากฐานและช่วยหาทุน ก่อสร้างจนเสร็จสิ้น

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายเซ็น      รักษาเดช

พ.ศ     .2492 - 2519

2. นายสนิท      พึ่งและ

พ.ศ.     2520 – 27 กุมภาพันธ์ 2532

3. นายสมบัติ    พึ่งและ

พ.ศ.     2532 – 17 ตุลาคม 2535

4. นายพิชิต      จ้อยรุ่ง

พ.ศ.     2536 – 16 ธันวาคม 2548

5. นายอุดม     จ้อยรุ่ง

พ.ศ.     2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายยาซีน   จ้อยรุ่ง

พ.ศ.      2492 - 2520

2. นายมูซอ     วงษ์ยีเม๊าะ

พ.ศ.      2520 – 17 ตุลาคม 2535

3. นายวินัย      หมัดละ

พ.ศ.      2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเซ็ม     อารอบี

พ.ศ.      2492 - 2520

2. นาหวัง     วงษ์การีม

พ.ศ.      2520 – 19 ตุลาคม 2546

3. นายอุดม    จ้อยรุ่ง

พ.ศ.      2547 - 16 ธันวาคม 2548

4. นายรอฮีม    พันเต๊ะ

พ.ศ      2548 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายเกษม  พึ่งและ

7. นายรอมาณ  ศิริสมานจิตติกุล

2. นายสมชัย  จ้อยรุ่ง

8. นายจำรัส  กามีฮา

3. นายวันชัย  เจริญสุข

9. นายวรวุทธิ์  วงค์นุ้ย

4. ส.อ.เทวัณ  เซ็มมี

10. นายอารี  วันเอเลาะ

5. นายสมชาย  รักษาเดช

11. นายสมยา  พึ่งและ

6. นายศักดิ์ชัย  เจริญวงษ์

12. นายวันชัย  สละกูดิง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายอารี     วันแอเลาะ

7. นายรอมาญ   ศิริสมานจิตติกุล

2. นายสมชาย     รักษาเดช

8. นายสมยา       พึ่งและ

3. นายเกษม      พึ่งและ

9. นายศักดิ์ชัย    เจริญวงษ์

4. นายสวาท    สละกุนดิง

10. ส.อ.เทวัณ       เซ็นมี

5. นายวันชัย     เจริญสุข

11. นายวรวุทธิ์        วงศ์นุ้ย

6. นายจำรัส     กามีฮา

12. นายสมชัย     จ้อยรุ่ง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายอารี     วันแอเลาะ

7. นายรอมาน   ศิริสมานจิตติกุล

2. นายนุต       จ้อยรุ่ง

8. นายสวาท    สละกุนดิง

3. นายเกษม      พึ่งและ

9. นายจำรัส     กามีฮา

4. นายวรวุทธิ์        วงศ์นุ้ย

10. นายสมชัย     จ้อยรุ่ง

5. นายวันชัย     เจริญสุข

11. นายสมยา       พึ่งและ

6. นายเสริฐ    วาฮา

12. ประจวบ    ยอมินคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 239 ครอบครัว  จำนวน 1,052 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 542 คน
 - เพศหญิง 510 คน
 - รวม 1,052 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 59 คน
 - เพศหญิง 46 คน
 - รวม 105 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 483 คน
 - เพศหญิง 464 คน
 - รวม 947 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 396 คน
 - เพศหญิง 374 คน
 - รวม 770 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 87 คน
 - เพศหญิง 90 คน
 - รวม 177 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)


โทรศัพท์ 02-988-6908
โทรสาร -
มือถือ 087-008-4648
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)

แผนที่ มัสยิดฟาลาฮ  (คลองเก้า)

Scroll To Top