วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:18 น.

มัสยิดกามาลุลอิสลาม

มัสยิดกามาลุลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 6 วันที่จดทะเบียน 21 ธันวาคม 2491
บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาร่วมใจ 48
ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4
  • จัดทำทะเบียนสัปปุรุษให้เป็นปัจจุบัน

    จัดทำทะเบียนสัปปุรุษให้เป็นปัจจุบัน

               คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดกมาลุลอิสลาม  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ  จัดทำแบบสำรวจประชากร ของสัปปุรุษมัสยิดกมาลุลอิสลาม  โดยได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั่งแต่  ตันปี  60  คาดว่าจะเสร็จสมบูญ    เดือน  มิถุนายน  60    และได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ  ช่วยลงแบบสำรวจข้อมูล  ออนไลย์เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแบบปัจจุบัน   และสามารถเรียกข้อมูลทา ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


มัสยิดกามาลุลอิสลาม

  

ที่ตั้ง

129 ซอยประชาร่วมใจ 48 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  10510

เลขหมายทะเบียน

6

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21  ธันวาคม  2491

ผู้ขอจดทะเบียน

นายหะยีนุช  ขำเดช

ตำแหน่งอิหม่าม

นายฮาซัน  เลมบราฮิม

ตำแหน่งคอเต็บ

นายสวัสดิ์  สะอิ๊นะ

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

มัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 200 ปี บรรพบุรุษของชาวมุสลิมในบริเวณนี้อพยพมาจากรัฐไทรบุรีทางตอนใต้ของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ชุมชนบริเวณนี้แต่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนาในที่ดินถากถางป่ารกร้างจนกลายเป็นเถือกสวนไร่นา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงเสด็จประพาสคลองแสนแสบโดยเรือยอร์ดชัยยา เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระองค์ได้ทรงแวะมาเยี่ยมเยียนมัสยิด ซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นเรือนไม้หลังเล็ก ๆ และมีกองทราย กองดิน กองใหญ่วางเตรียมไว้สำหรับสร้างอาคาร พระองค์จึงตรัสถามว่า กองทรายกองดินเหล่านี้มีไว้ทำไม และได้รับคำตอบว่า เพื่อสร้างมัสยิด นับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเรียกมัสยิดแห่งนี้ว่า สุเหร่าทรายกองดิน

·       รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหะยีนุช  ขำเดช

พ.ศ. 2491

2.       นายสนั่น  ขำเดช

พ.ศ. 2491 – 27 มิถุนายน 2521

3.       นายวินัย  สะมะอุน

6 กันยายน 2523 – 15 กรกฎาคม 2543

4.       นายวินัย  สะมะอุน

13 สิงหาคม 2543 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายอนันต์  เล็มบาราฮีม

พ.ศ. 2491 – 15 กรกฎาคม 2543

2.       นายพีระพงษ์  ฮะซัน

13 สิงหาคม 2543 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายสวัสดิ์  สะอินะ

พ.ศ. 2491 – 15 กรกฎาคม 2543

2.       นายจรัล  ยิดนรดิน

13 สิงหาคม 2543 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 2,137 ครอบครัว  จำนวน 7,248 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 3,478 คน
 - เพศหญิง 3,770 คน
 - รวม 7,248 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 461 คน
 - เพศหญิง 485 คน
 - รวม 946 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 3,017 คน
 - เพศหญิง 3,285 คน
 - รวม 6,302 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 2,525 คน
 - เพศหญิง 2,627 คน
 - รวม 5,152 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 492 คน
 - เพศหญิง 658 คน
 - รวม 1,150 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกามาลุลอิสลาม


โทรศัพท์ 029168779
โทรสาร -
มือถือ 081-306-6966
อีเมล -
เว็บไซต์ https://masjid.islamicbangkok.or.th/masjid/id/10219
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดกามาลุลอิสลาม

แผนที่ มัสยิดกามาลุลอิสลาม

Scroll To Top