วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 10:56 น.

มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

ทะเบียนเลขที่ 11 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ไมตรีจิต 24
ถนน ไมตรีจิต แขวง สามวาตะวันออก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 11  หมู่ที่15  ซอยไมตรีจิต  24  ถนนไมตรีจิต  แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

11

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีมาน    ฐิตะลักขณะ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหาบ           หมัดละ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสุไลมาน     มะหะหมัด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            ชุมชนนี้ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคใต้ของไทย บางส่วนย้ายมาจากจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แล้วมาอยู่ที่ตำบลสี่แยกมหานาค บางส่วนมาจากจังหวัดสตูล มาตั้งถิ่นฐานที่

ตำบลคันนายาว

            ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย ได้มีการย้ายจากสี่แยกมหานาค และคันนายาวมาอยู่ที่คลองสี่ ตำบลสามวาตะวันออก พร้อมทั้งปลูกสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้น โดยฮัจยีสอัด บินฮัจยีอับดุลเลาะห์

(ยังไม่มีนามสกุลใช้) เป็นอิหม่ามท่านแรกโดยทำหน้าที่ทั้งตำแหน่งอิหม่ามและคอเต็บด้วยในเวลาเดียวกัน อยู่ประมาณ 25 ปี

            เมื่อมีประชากรมุสลิมในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการปลูกสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง โดยใช้ใต้อาคารเป็นโรงเรียนสอนสายสามัญและศาสนาในปี พ.ศ. 2487

โดยท่านอิหม่ามอับดุรเราะห์มาน ฐิตะลักขณะ ทำการสอนเละเชิญครูโฟด สมทวี มาช่วยสอนสายสามัญ

            ปี พ.ศ. 2490 ได้มอบกิจการเรื่องการเรียนการสอนให้อยู่ในความควบคุมดูแลของราชการพร้อมทั้งให้มีงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า

โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่

            ปี พ.ศ. 2500 ได้มีการขยายอาคารมัสยิดเนื่องสัปปุรุษมีมากขึ้น พร้อมทั้งมอบที่ดินจำนวนหนึ่งให้กับสัปปุรุษที่อาศัยที่คลองเก้า ตำบลคอลงสิบ เพื่อก่อสร้างมัสยิดอัลฟาลาห์ และสัปปุรุษคลองแปดของมัสยิด ก็ได้แยกไปก่อสร้างมัสยิดดารุสสลาม (คลอง 8)

            ปี พ.ศ. 2542 ได้ทำการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เป็น ค.ส.ล. เนื่องจากความเก่าของอาคารหลังเก่า

            ปี พ.ศ. 2538 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนภาคศาสนาเป็นอาคาร ค.ส.ล. มีห้องเรียน 6 ห้องและห้องประชุม 1 ห้อง มัสยิดแห่งนี้ใช้ชื่อว่า มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ (สุเหร่าคลองสี่) มาตั้งแต่ก่อสร้างครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายหะยีมาน        ฐิตะลักขณะ

พ.ศ.      2492

2.นายเดช                ฐิตะลักขณะ

พ.ศ.      2492  -  23 เม.ย.2527

3.นายวุฒิ                 ฐิตะลักขณะ

พ.ศ.      2529  -  ปัจจุบัน
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 265 ครอบครัว  จำนวน 834 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 402 คน
 - เพศหญิง 432 คน
 - รวม 834 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 37 คน
 - เพศหญิง 39 คน
 - รวม 76 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 365 คน
 - เพศหญิง 393 คน
 - รวม 758 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 297 คน
 - เพศหญิง 308 คน
 - รวม 605 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 68 คน
 - เพศหญิง 85 คน
 - รวม 153 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-889-2786
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

แผนที่ มัสยิดดารุสสะอาด๊ะ  (คลองสี่สามวา)

Scroll To Top