วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 10:06 น.

มัสยิดบ้านอู่

 • มัสยิดบ้านอู่

  มัสยิดบ้านอู่

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบ้านอู่

  มัสยิดบ้านอู่

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดบ้านอู่

ทะเบียนเลขที่ 1 วันที่จดทะเบียน 29 กรกฎาคม 2491
บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านอู่ ซอย ซอยเจริญกรุง 46
ถนน ซอยเจริญกรุง แขวง บางรัก
เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดบ้านอู่


มัสยิดบ้านอู่

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  63  ซอยเจริญกรุง  46  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

เลขหมายทะเบียน

1

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29  พฤศจิกายน  2491

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอับดุลฮามิด     ศรีทองคำ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.หะยีสเลมัน                    วีรชายา

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสอิ๊ด                        การุณยวิบูลย์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เล่าขานต่อๆกันมา กล่าวกันว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้อพยพชาวมุสลิมจากจังหวัดปัตตานีจำนวนหนึ่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือบางกอกในสมัยนั้น รวมทั้งกระจายไปตามต่างจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อยุธยา ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี

            ชุมชนมัสลิมบ้านอู่ ได้ก่อเกิดมาตั้งแต่สมัยนั้นเช่นกัน โดยผู้คนทั่วไปเรียนขานกันว่า สุเหร่าแขก ตามข้อความที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ทรงพระราชทานให้เป็นที่ตั้งของมัสยิดและกุโบร์ (สุสาน) ในปี ร.ศ. 130 ตรงกับ พ.ศ. 2455

            แต่เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินในฐานะนิติบุคคล อัลมัรฮูมฮัจยีอัลดุลกาเด บินฮัจยีมะหะหมัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลมัสยิดและกุโบร์อยู่ในขณะนั้น จึงได้แก้ชื่อในโฉนดจาก ที่สุเหร่าและป่าช้าแขก มาเป็น นายหะยีอับดุลกาเด ในปี ร.ศ. 131 หรือ พ.ศ. 2456

            ด้วยพระเมตตาจากอัลลอฮ์ และวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของฮัจยีอับดุลกาเด ท่านได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กระทรวงเกษตร กระทรวงพระนครบาล เพื่อแสดงเจตนาโอนทรัพย์สินและที่ดินในนามของฮัจยีอัลดุลกาเด ให้เป็นสมบัติของมัสยิดบ้านอู่ ใครจะเข้าถือสิทธิยึดครองไม่ได้การดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 แล้ว แต่ยังไม่เป็นผล หน่วยงานราชการเหล่านั้นเพียงแต่ได้รับทราบเรื่องและลงบันทึกไว้เท่านั้น

            ในสมัยของอิหม่ามท่านต่อๆมา แม้ว่าจะมีกฎหมายให้นิติบุคคลถือครองกรรมสิทธิในทรัพย์สินได้แต่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นชื่อของมัสยิด ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดขัดด้วยช่องทางด้านกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าจดทะเบียนการโอนและค่าภาษี ต้องใช้เงินเป็นจำนวนที่สูงมาก เนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในย่านธุรกิจ

            คณะกรรมการมัสยิดชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการแต่งตั่งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้เป็นชื่อของมัสยิดบ้านอู่โดยเร็ว  ประกอบกับได้มีพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2541 ให้ยกเว้นภาษี รวมทั้งลดค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่มัสยิด ช่วยให้ภาระค่าใช้จ่ายในการโอนลดน้อยลงมาก ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการโอนที่ดินทั้งหมด ให้เป็นชื่อของมัสยิดบ้านอู่จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารมัสยิด กุโบร์ และที่ดินวากัฟ ซึ่งปลูกบ้านพักอาศัย มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 2 ไร่ 22.75 ตารางวา คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายหะยีอับดุลฮามิด       ศรีทองคำ

พ.ศ.     2491

2.นายรังสฤษดิ์                    เชาวน์ศิริ

พ.ศ     .2529

3.นายเกษมศักดิ์                  หวังอิสลาม

พ.ศ.     2534

4.นายสว่าง                          ล่าวัง

พ.ศ.     2534  -  13 พ.ย.2544

5.นายชัช                             หะซาเล็ม

พ.ศ.     2546  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.หะยีสเลมัน                      วีรชายา

พ.ศ.     2491

2.นายแห                             สมัครมิ่ง

พ.ศ.     2529

3.นายกาเซ็ม                        เผ่าเราะห์มาน

พ.ศ.     2534  -  9 มิ.ย.2551

4.นายอารีย์                          อู่งามสิน

พ.ศ.     2551  -  15 ก.ย.2553

5.นายมานิตย์                       ศิริพร

พ.ศ.     2554 

6.                    (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสอิ๊ด                          การุณยวิบูลย์

พ.ศ.     2491

2. นายอารี                           มนตรีวิสัย

พ.ศ.     2529

3. นายชวลิต                       ไม่คร้านกิจ

พ.ศ.     2540

4.นายนิรันดร์                      ศิริพร

พ.ศ.     2540  -  ปัจจุบัน

5.                    (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายสมบัติ  เศรษฐศุภางค์

7. นายธเนศ  อุสมานลี

2. นายสมคิด  วีระพงศ์สกุล

8. นางสุพัตรา  ราวียา

3. นายทองใบ  มนตรีวิสัย

9. นางสาววรรณา  มลิวัลย์

4. นายสาโรช  อมรเศรษฐ

10. นางสาวราตรี  นิ่มเจริญ

5. นายวันชัย  ศิริกุล

11. นางสาวรัชนก  การุณวิบูลย์

6. นายมารุต  นิ่มเจริญ

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1.นายสมบัติ                       เศรษฐศุภางค์

7.นายวิโรจน์              ญานคุปต์

2.นายภูวนาถ                      ศริพร

8.นายสมหวัง             อุสมานลี

3.นายสมเดช                      มนตรีวิสัย

9.นายสุริยา                 บุปผเวศ

4.นายธีระพล                     บูรณะกร

10.นายนเรศร์             อยู่สมสุข

5.นายทองใบ                     มนตรีวิสัย

11.นายวันชัย              อุปถัมภ์

6.นายสุรชาญ                     เผ่าเราะห์มาน

12.นายสุรินทร์           วีระประภา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1.นายสมหวัง                      อุสมานลี

6.นายปราโมทย์                 เพ็ชร์น้อย

2.นายสมบัติ                       เศรษฐศุภางค์

7.นายสุริยา                 บุปผเวศ

3.นายสมบูรณ์                    อิทธิเกษมสุข

8.นายธีระพล              บูรณะกร

4.นายสุรชาญ                     เผ่าเราะห์มาน

9.นายสมเดช               มนตรีวิสัย

5.นายนเรศร์                       อยู่สมสุข

 

 

 รายละเอียดอื่นๆ


ทรัพย์สินของมัสยิด

          1 ที่ดิน       

ลำดับ

โฉนดทีดิน

จำนวน

ไร่/งาน/ตารางวา

ที่ตั้งที่ดิน

ตำบล/อำเภอ/จังหวัด

 

หมายเหตุ

1

7

1/3/34

เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

2

370 (3)

-/-/58

เขตบางรัก กรุงเทพฯ

บ้านกรรมการ

3

347

1/3/34

เจริญกรุง 46 เขตบางรัก

 

4

2980

-/-/30

63 ตรอกบ้านอู่ เขตบางรัก

ที่ดินวากัฟ

 

          2 ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โรงเรียนสอนศาสนา อาคารพาณิชย์,อาพาร์ทเม้นท์,ห้องเช่า,รถยนต์ ฯลฯ     

ลำดับ

รายการ/ข้อมูล

จำนวน

ตั้งอยู่ ณ

อำเภอ/จังหวัด

 

หมายเหตุ

1

อาคารมัสยิดคอนกรีต 2 ชั้น

1

เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

2

อาคารเรียนคอนกรีตชั้นเดียว

2 ห้อง

เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดบ้านอู่


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 89 ครอบครัว  จำนวน 393 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 182 คน
 - เพศหญิง 211 คน
 - รวม 393 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 3 คน
 - เพศหญิง 1 คน
 - รวม 4 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 179 คน
 - เพศหญิง 210 คน
 - รวม 389 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 112 คน
 - เพศหญิง 138 คน
 - รวม 250 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 67 คน
 - เพศหญิง 72 คน
 - รวม 139 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบ้านอู่


โทรศัพท์ 0-2719-8135
โทรสาร -
มือถือ 08-6103-5635
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดบ้านอู่

รูปภาพ มัสยิดบ้านอู่

แผนที่ มัสยิดบ้านอู่

Scroll To Top