วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 18:51 น.

มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

ทะเบียนเลขที่ 12 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน มีนทองพัฒนา ซอย หทัยราษฎร์ 38
ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)

 

ที่ตั้ง 

หมู่  2  ถนนหทัยราษฏร์    แขวงสามวาตะวันตก    เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   10510

เลขหมายทะเบียน

12

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีสะเม๊าะห์       กองเป็ง

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมุสตอฟา        หนุ่มสุข

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเด๊ะ      สรรค์ประเสริฐ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            พี่น้องมุสลิมชาวคลองสามวาในอดีตคือผู้ที่อพยพมาจากจังหวัดปัตตานีมาตั้งเป็นชุมชนอยู่แถบคลองสามวา ซึ่งอยู่ในอำเภอมีนบุรีในอดีต และได้ร่วมกันสร้างมัสยิดครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ. 2411 สร้างจากไม้สักทั้งหลัง กว้าง 8 วา และยาว 8 วา ซึ่งปัจจุบันได้สักดังกล่าวได้ปลูกสร้างเป็นมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ ซึ่งมีฮัจยีเราะห์มาน หวังโซ๊ะ เป็นอิหม่ามท่านแรก และท่านได้ดำรงตำแหน่งประมาณ 20 ปี หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิต ฮัจยีเสมาะห์ กองเป็ง ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามต่อมา และอยู่ในตำแหน่งประมาณ 5 ปี ต่อมาท่านได้ลาออกจาตำแหน่งด้วยเหตุย้ายถิ่นฐาน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2482 ฮัจยีมุสตอฟา หนุ่มสุข ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม และได้ทำการจดทะเบียนมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ.ศ. 2492 โดยมีฮัจยีเด๊ะ สันประเสริฐ เป็นคอเต็บ และฮัจยีมูฮำหมัด ตงสาลี เป็นบิหลั่น และอยู่ต่อมาผู้เป็นคอเต็บและบิหลั่นได้เสียชีวิต ได้คัดเลือกและแต่งตั้งฮัจยีฮานาฟี หวังพิทักษ์ เป็นคอเต็บ และนายประเสริฐ กาซัน เป็นบิหลั่น มัสยิดนี้ถูกสร้างโดยใช้ไม้ทั้งหมดความยาว 13 วา 2 ศอก และกว้าง 8 วา ในปัจจุบัน 

 

 ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอีหม่าม


1.นายหะยีเม๊าะ          กองเบ็ง

พ.ศ.      2492


2.นายมุสตอฟา          หนุ่มสุข

พ.ศ.     2492  -  7 ก.ค.2548


3.นายอับดุลเลาะ       หนุ่มสุข

พ.ศ.     2548  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายมุสตฟา        หนุ่มสุข

พ.ศ.     2492

2.นายเด๊ะ              สรรค์ประเสริฐ

พ.ศ.     2492  -  26 ต.ค.2539

3.นายฮานาฟี         หวังพิทักษ์

พ.ศ.     2539  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1.นายเด๊ะ    สรรค์ประเสริฐ

พ.ศ. 2492

2.นายหมัด    ตงสาลี

พ.ศ. 2492 - 2538

3.นายประเสริฐ    อีมานนท์

พ.ศ. 2538 - 2560

4.นายชวนะ    ขุนทองเทพ

พ.ศ.  2560  - ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2560

1.นายสำลี            สมันนะ

7.นายสมศักดิ์       กองเป็ง

2.นายมานิต         หวังโซ๊ะ

8.นายสวัสดิ์         กองเป็ง

3.นายชูศักดิ์        ยอมิน

9.นายทวีสิน     วงษาณุกิจเจริญ

4.นายนายสันติ    หะยีนาแว

10.น.ส.นิตยา  วงษ์หวังจันทร์

5.นายสมบูรณ์      มูหะหมัดอารี

11.นายปรีชา     ปัตนี

6.นายสมศักดิ์    ม่วงนุ่ม

12.นางประทุมรัตน์ หวังพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1.นายสำลี          สมันนะ

7.นายปรีชา     ปัตนี

2.นายสมศักดิ์    สาสะกุล

8.นายชูศักดิ์     ยอมิน

3.นายสมหวัง     ทองหยอด

9.นายสมศักดิ์     กองเป็ง

4.นายปรีชา        บุญมาก

10.นายสาโรช    ปัญจะมะวัต

5.นายซาฟีอี       สันประเสริฐ

11.นายสมหวัง    พึ่งกุศล

6.นายสวัสดิ์        กองเป็ง

12.นายสมบูรณ์   มูหะหมัดอารี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1.นายสาโรช          ปัญจะมะวัต

7.นายมนตรี        ยะลาน

2.นายสมหวัง       พึ่งสกุล

8.นายมุด            เล็มเยะ

3.นายชูศักดิ์         ยอมิน

9.นายซาฟีอี      สันประเสริฐ

4.นายปรีชา           ปัตนี

10.นายชวนะ       ขุนทองเทพ

5.นายยงยุทธ        เทียนรุ่งเรือง

11.นายณรงค์      หวังโซ๊ะ

6.นายสำลี                       สมันนะ

12.นายสมหวัง     ทองหยอด
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 578 ครอบครัว  จำนวน 3,093 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,530 คน
 - เพศหญิง 1,563 คน
 - รวม 3,093 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 293 คน
 - เพศหญิง 282 คน
 - รวม 575 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,237 คน
 - เพศหญิง 1,281 คน
 - รวม 2,518 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,056 คน
 - เพศหญิง 1,050 คน
 - รวม 2,106 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 181 คน
 - เพศหญิง 231 คน
 - รวม 412 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


โทรศัพท์ 02-943-8586
โทรสาร -
มือถือ 081-331-1611
อีเมล darul.samwa@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.darulebadahsamwa.com/
Facebook https://www.facebook.com/darul.ibadah.klongsamwa/
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

รูปภาพ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

แผนที่ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

Scroll To Top