วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:02 น.

มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

ทะเบียนเลขที่ 12 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน มีนทองพัฒนา ซอย หทัยราษฎร์ 38
ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


มัสยิดดารุ๊ลอีบาดะห์ (สามวา)


ที่ตั้ง

52 ซอยหทัยราษฎร์ 38 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขหมายทะเบียน

12

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

นายหะยีเม๊าะ  กองเป็ง

ตำแหน่งอิหม่าม

นายมุสตฟา  หนุ่มสุข

ตำแหน่งคอเต็บ

นายเด๊ะ  สรรค์ประเสริฐ

ตำแหน่งบิหลั่น

·       ประวัติความเป็นมา

พี่น้องมุสลิมชาวคลองสามวาในอดีตคือผู้ที่อพยพมาจากจังหวัดปัตตานีมาตั้งเป็นชุมชนอยู่แถบคลองสามวา ซึ่งอยู่ในอำเภอมีนบุรีในอดีต และได้ร่วมกันสร้างมัสยิดครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ. 2411 สร้างจากไม้สักทั้งหลัง กว้าง 8 วา และยาว 8 วา ซึ่งปัจจุบันได้สักดังกล่าวได้ปลูกสร้างเป็นมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ ซึ่งมีฮัจยีเราะห์มาน หวังโซ๊ะ เป็นอิหม่ามท่านแรก และท่านได้ดำรงตำแหน่งประมาณ 20 ปี หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิต ฮัจยีเมาะห์ กองเป็ง ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามต่อมา และอยู่ในตำแหน่งประมาณ 5 ปี ต่อมาท่านได้ลาออกจาตำแหน่งด้วยเหตุย้ายถิ่นฐาน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2482 ฮัจยีมุสตอฟา หนุ่มสุข ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม และได้ทำการจดทะเบียนมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ.ศ. 2492 โดยมีฮัจยีเด๊ะ สันประเสริฐ เป็นคอเต็บ และฮัจยีมูฮำหมัด ตงสาลี เป็นบิหลั่น และอยู่ต่อมาผู้เป็นคอเต็บและบิหลั่นได้เสียชีวิต ได้คัดเลือกและแต่งตั้งฮัจยีฮานาฟี หวังพิทักษ์ เป็นคอเต็บ และนายประเสริฐ กาซัน เป็นบิหลั่น มัสยิดนี้ถูกสร้างโดยใช้ไม้ทั้งหมดความยาว 13 วา 2 ศอก และกว้าง 8 วา ในปัจจุบัน  

·          รายนามอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด

ตำแหน่งอิหม่าม

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายมุสตอฟา  หนุ่มสุข

พ.ศ. 2482 – 7 กรกฎาคม 2548

2.       นายอับดุลเลาะ  หนุ่มสุข

6 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายเด๊ะ  สรรค์ประเสริฐ 

พ.ศ. 2482 - 26 ตุลาคม 2539

2.       นายฮานาฟี  หวังพิทักษ์

26 ตุลาคม 2539 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปีที่/ตำรงตำแหน่ง

1.       นายหมัด  ตงสาลี

พ.ศ. 2482 – 23 มกราคม 2538

2.       นายประเสริฐ  อีมานนท์

23 มกราคม 2538 – 9 ธันวาคม 2559

3.       นายชวนะ  ขุนทองเทพ

6 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 695 ครอบครัว  จำนวน 3,350 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,662 คน
 - เพศหญิง 1,688 คน
 - รวม 3,350 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 260 คน
 - เพศหญิง 234 คน
 - รวม 494 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,402 คน
 - เพศหญิง 1,454 คน
 - รวม 2,856 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,154 คน
 - เพศหญิง 1,155 คน
 - รวม 2,309 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 248 คน
 - เพศหญิง 299 คน
 - รวม 547 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)


โทรศัพท์ 02-943-8586
โทรสาร -
มือถือ 081-331-1611
อีเมล darul.samwa@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.darulebadahsamwa.com/
Facebook https://www.facebook.com/darul.ibadah.klongsamwa/
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

รูปภาพ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

แผนที่ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์  (สามวา)

Scroll To Top