วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 10:20 น.

มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

ทะเบียนเลขที่ 9 วันที่จดทะเบียน 16 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ราษฎร์อุุทิศ 17
ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4
  • กิจกรรมประจำปี

    กิจกรรมประจำปี

               กิจกรรมประจำปี            การจัดค่ายพักเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเวลา ๒๔ ปี ติดต่อกัน            การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกทม. ปีละ ๑ ครั้ง            การจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง            การจัดงานการกุศลร่วมกับองค์กรศาสนาในกทม. ปีละ ๑ ครั้ง            การจัดประชุมสัญจรหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมาใช้ห้องประชุมฯ  &nbs ... อ่านต่อเพิ่มเติม »

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดิน

 

ที่ตั้ง 

29/1  หมู่ 1  ซอยราษฎร์อุทิศ  17   ถนนราษฎร์อุทิศ   แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร   10510

เลขหมายทะเบียน

9

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16  มีนาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสัมฤทธิ์        เหมนิมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายวาฮับ            วิสนี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายซันลีม           เจ๊ยอเด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

                มัสยิดอิดดฮาดร์ อูลูมุดดีนได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 โดยมีอาจารย์ซำซุดดิน หวังบู่ (รอฮิมาฮุ้ล

เลาะห์) ได้อุทิศ(วากัฟ) ที่ดินจำนวน 12 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา ให้กับมัสยิดและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อการก่อสร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้นมาตลอดระยะเวลา 60 ปีเศษ ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและบูรณะมัสยิดสถานมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันภายในบริเวณที่ดินของมัสยิดจะประกอบไปด้วยอาคารมัสยิด อาคารเอนกประสงค์สอนศาสนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข บริเวณกุโบร์(สุสาน) ปัจจุบันมีการเรียนการสอนศาสนาระดับฟัรดูอัยนิ์ การเรียนทางสายสามัญระดับ กศน. การฝึกวิชาชีพ การสอนเด็กเล็กชันปฐมวัย ศูนย์จริยธรรมอิสลาม

            ในปัจจุบันนี้เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้อาคารมัสยิดหลังเดิมซึ่งกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น คับแคบไม่สามารถรองรับจำนวนสัปปุรุษที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญๆ ได้เพียงพออีกทั้งสภาพของมัสยิดถึงเวลาที่จะต้องทำการบูรณะขึ้นใหม่

            คณะกรรมการมัสยิดพร้อมทั้งปวงสัปปุรุษจึงมีมติพร้อมกันให้ดำเนินการขยายอาคารมัสยิดให้กว้างด้านละ 4 เมตร ยาว 15 เมตร และขยายช่วงมิมบัรออกไปอีกกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ซึ่งขยายเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาได้ทั้งสองชั้น จะต้องใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท โดยการจัดงานการกุศลเพื่อขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายสัมฤทธิ์        เหมนิมัด

พ.ศ.     2492

2.นายวุฒิวัย           หวังบู่

พ.ศ.     2492  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายวาฮับ            วิสนี

พ.ศ.     2492

2.นายไพฑูรย์          มันเดวอ

พ.ศ.     2492

3.นายฮาซัน            มานวงศ์

พ.ศ.     2518  -  6 มี.ค.2526

4.นายสุพจน์           วังสตัง

พ.ศ.     2526  -  21 ม.ค.2539

5.นายดำรงค์              เด่นตี

พ.ศ.     2539  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1.นายซันลีม           เจ๊ยอเด

พ.ศ.     2492

2.นายบุญชู             หวังบู่

พ.ศ.     2492  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1.นายประเสริฐ      วังสตัง

7.นายสมศักดิ์            สลาม

2.นายสมนึก           ศรีสมัย

8.นายธนภัท               สุวรรณมณี

3.นายจำรัส             สะเล็ม

9.นายประสิทธิ์        ขำมิน

4.นายสมหวัง         บินยีซัน

10.นายสุรพล           บินยีซัน

5.นายสมศักดิ์         นรดิน

11.นายประสิทธิ์         มันเดวอ

6.นายประสาน       หวันโซ๊ะ

12.นายประดิษฐ์        จูหมัดดิ่ง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1.นายประเสริฐ      วังสตัง

7.นายสมศักดิ์            สลาม

2.นายสมนึก           ศรีสมัย

8.นายธนภัท               สุวรรณมณี

3.นายจำรัส             สะเล็ม

9.นายอาหมัด            โต๊ะลุงแก้ว

4.นายสมหวัง         บินยีซัน

10.นายวสันต์             มูฮำหมัด

5.นายสมศักดิ์         นรดิน

11.นายสมชาย            มันเดวอ

6.นายประสาน       หวันโซ๊ะ

12.นายประสิทธิ์        ขำมิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1.นายประเสริฐ      วังสตัง

7.นายอาหมัด            โต๊ะลุงแก้ว

2.นายวัฒนา            สุคนธศุภมาลย์

8.นายสมศักดิ์            สลาม

3.นายสมนึก           ศรีสมัย

9.นายฮารน               โต๊ะกาเจ

4.นายณัฐวัตร         สุวรรณมณี

10.นายประสาน         หวังโซ๊ะ

5.นายสมหวัง         บินยีซัน

11.นายวิเชียร             ทองดี

6.นายสมศักดิ์         นรดิน

12.นายจำรัส               สะเล็มรายละเอียดอื่นๆ

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
  • นายประดิษฐ์  จูหม้ดดิ่ง
    นายประดิษฐ์  จูหม้ดดิ่ง
    กรรมการ

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 335 ครอบครัว  จำนวน 1,103 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 572 คน
 - เพศหญิง 531 คน
 - รวม 1,103 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 70 คน
 - เพศหญิง 63 คน
 - รวม 133 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 502 คน
 - เพศหญิง 468 คน
 - รวม 970 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 411 คน
 - เพศหญิง 368 คน
 - รวม 779 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 91 คน
 - เพศหญิง 100 คน
 - รวม 191 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)


โทรศัพท์ 02-543-8531
โทรสาร -
มือถือ 089-811-0105
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

รูปภาพ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

แผนที่ มัสยิดอิดฮาดร์อูลูมุดดีน  (แสนแสบฝั่งใต้)

Scroll To Top