วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 19:10 น.

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

ทะเบียนเลขที่ 8 วันที่จดทะเบียน 21 กุมภาพันธ์ 2492
บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนน่าฟีอ๊ะฮ์ ลำนายโส ซอย เหะร่มเกล้า 64
ถนน - แขวง คลองสองต้นนุ่น
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์(ลำนายโส)

 

ที่ตั้ง 

หมู่  4   แขวงคลองสองต้นนุ่น    เขตลาดระบัง    กรุงเทพมหานคร   10520

เลขหมายทะเบียน

8

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21  กุมภาพันธ์  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสุรินทร์      ต่ายหลี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมิตร            กะแตเซ็ง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเลาะ            อิสมัญ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

                 

             มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์เริ่มก่อสร้างมัสยิดเมื่อ พ.ศ. 2431 เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง และได้มีการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีสภาพให้เหมาะสมและแข็งแรง เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

             ต่อมาได้รื้ออาคารเก่าเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2493 ต่อมาใน พ.ศ. 2499 ซ่อมแซมบูรณะอาคารใหม่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดมา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2540 ปลายปี คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีความคิดเห็นเสนอแนะให้ก่อสร้างอาคารใหม่เพราะอาคารหลังเดิมคับแคบ เพราะสัปปุรุษเพิ่มมากขึ้น อาคารก็แคบไม่พอกับสัปปุรุษของมัสยิด จึงมีความเห็นให้ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อความเหมาะสม

             ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 เริ่มวางรากฐานอาคารมัสยิด ซึ่งเป็นอาคารมัสยิดในปัจจุบัน

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายสุรินทร์             ต่ายหลี

พ.ศ.     2492

2.นายวุฒิ                    อิสมัญ

พ.ศ.     2492  -  17 ก.ย.2537

3.นายบัณฑิต              อิสมัน

พ.ศ.     2537  -  10 ธ.ค.2551

4.นายประสิทธิ์          กะแตเซ็ง

พ.ศ.      2552  -  11 ธ.ค.2553

5.นายลือชัย                อิสมัญ

พ.ศ.     2554  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายมิตร                  กะแตเซ็ง

พ.ศ.     2492

2.นายบัณฑิต              อิสมัน

พ.ศ.     2492  -  17 ก.ย.2537

3.นายเสนีย์                 อิสมัญ

พ.ศ.     2537  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1.นายเลาะ                  อิสมัญ

พ.ศ.     2492

2.นายประสิทธิ์          กะแตเซ็ง

พ.ศ.     2492  -  3 เม.ย.2552

3.นายธีรยุทธ             ทารักษ์

พ.ศ.     2552  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายประเสริฐ  บินอานัด

7. นายอดุลย์  กะแตเซ็ง

2. นายสุทธิชัย  พุ่มเพ็ช

8. นายสะมะแอ  กะแตเซ็ง

3. นายสิทธิชัย  ด้วงปาน

9. นายสุชาติ  กะแตเซ็ง

4. นายสุชาติ  กะแตเซ็ง

10. นายสมควร  กะแตเซ็ง

5. นายเสถียร  เปลี่ยนอำรุง

11. นางวนิดา  อิสมัน

6. นายสมพงษ์  วงษ์ภู่

12. นางสุรินทร์  รังประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1.นายสุชาติ                กะแตเซ็ง

7.นายสุชาติ                    กะแตเซ็ง

2.นายสมพงษ์            วงษ์ภู่

8.นายอำนาจ                  กะแตเซ็ง

3.นายสมควร             กะแตเซ็ง

9.นายเสถียร                   เปลี่ยนอำรุง

4.นายประเสริฐ          พุ่มเพ็ช

10.นายสิทธิชัย               ด้วงปาน

5.นายสะมะแอ           กะแตเซ็ง

11.นางวนิดา                   อิสมัน

6.นายประเสริฐ          บินอานัด

12.นางสุรินทร์               รังประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1.นายประเสริฐ          พุ่มเพ็ช

7.นายสุชาติ                    กะแตเซ็ง

2.นายสะมะแอ           กะแตเซ็ง

8.นายเสถียร                   เปลี่ยนอำรุง

3.นายสุรพล               ต่ายหลี

9.นายวันชัย                    หวังบุญ

4.นายอำนาจ              กะแตเซ็ง

10.นายประเสริฐ            บินอานัด

5.นายไล                     ศรีเอม

11.นางสุรินทร์               รังประเสริฐ

6.นายสมพงษ์            วงษ์ภู่

12.นางวนิดา                   อิสมันคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
 • นายเสถียร  เปลี่ยนอำรุง
  นายเสถียร  เปลี่ยนอำรุง
  กรรมการ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 215 ครอบครัว  จำนวน 909 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 452 คน
 - เพศหญิง 457 คน
 - รวม 909 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 81 คน
 - เพศหญิง 74 คน
 - รวม 155 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 371 คน
 - เพศหญิง 383 คน
 - รวม 754 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 309 คน
 - เพศหญิง 310 คน
 - รวม 619 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 62 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 135 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 086-412-2081
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

แผนที่ มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์  (ลำนายโส)

Scroll To Top