วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 11:07 น.

มัสยิดฮารูณ

 • มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดฮารูณ

ทะเบียนเลขที่ 2 วันที่จดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2491
บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญกรุง 36
ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก
เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฮารูณ


มัสยิดฮารูณ

 มัสยิดฮารูณ (Haroon Mosque) สร้างขึ้นโดย โต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ชาวเมืองปนเจอะนะ ประทศอินโดนีเซีย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ณ บริเวณ หมู่บ้านต้นสำโรง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในอำเภอบางรักตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 3 ประมาณปีพ.ศ. 2371 ได้สร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมในหมู่บ้าน เป็นเรือนไม้สักยกพื้นชั้นเดียว ท่านเป็นอิหม้ามคนแรกของมัสยิด เมื่อท่านถึงแก่กรรม หะยีมูฮำหมัด ยูซุป (ต่วนโส) ผู้เป็นบุตรชายของท่านได้ทำหน้าที่อิหม่ามแทน ในเวลาต่อมา มัสยิดเรือนไม้ชำรุดทรุดโทรมลง จึงได้รื้อมัสยิดหลังเดิมออก และก่อสร้างใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนดังที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนที่เป็นไม้ของเดิมก็นำมาประกอบ เช่น ใช้ทำเป็นไม้พื้นและเป็นเสากลม โดยใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง อักษรภาษาอาหรับต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านบนภายในมัสยิด เป็นฝีมือแกะสลักและฉลุของ หะยีสะอิ๊ด ซึ่งเป็นชาวเมืองปนเจอะนะ ประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับโต๊ะฮารูณ บาฟาเดน


ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้ พรบ.มัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ให้บรรดามัสยิดต่างๆ จดทะเบียนตามกฎหมาย จึงน้ำมัสยิดไปจดทะเบียนในนาม มัสยิดม่วงแค และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น มัสยิดฮารูณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู โต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ผู้ก่อตั้งมัสยิดแห่งนี้

ภายในอาคารบริเวณชั้น 2 ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามด้วยสีเขียวและสีแดง ประกอบด้วยมิมบัร (ที่สำหรับแสดงธรรม) และเมียะห์รอบ (ที่สำหรับอิหม่ามนำละหมาด) ส่วนด้านบนรอบโถงมีลายอักษรอาหรับ เป็นบทแรกในพระคัมร์อัลกุรอาน เหนือมิมบัรประดับด้วยโคมไฟที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมมัสยิดฮารูณ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จร่วมพิธีฝังศพจุฬาราขมตรี ต่วน สุวรรณศาสน์
บริเวณด้านหน้าของมัสยิดมีกุโบร (สุสาน) ซึ่งเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญ เช่น ท่่านจุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ รวมทั้งนายทหารจากสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม มัสยิดฮารูณนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชนมุสลิฮารูณและชาวมุสลิมทั่วไปแล้ว ยังมีทั้งชาวต่างชาติรวมถึงประเทศในกลุ่มอาหรับก็ได้มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจอยู่เสมอรวมถึงยังได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศอีกมากมาย

ที่ตั้ง 

เลขที่  25  ซอยเจริญกรุง  36  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก   เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

เลขหมายทะเบียน

2

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29  พฤศจิกายน  2491

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสุรินทร์        กาญจนา

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมณี              วานิชโช

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายมูฮำมัด         ซาอิ้ด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายสุรินทร์          กาญจนา

พ.ศ.     2491

2.นายมารุต             วัชระพิสุทธิ์

พ.ศ.     2527  -  18 ก.ค.2547

3.นายธนารัช           วัชระพิสุทธิ์

พ.ศ.     2548  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายมณี                 วานิชโช

พ.ศ.     2491

2.นายจรัญ                กัลยาณวิชัย

พ.ศ.     2491  -  26 ก.พ.2548

3.นายสิทธิรัชต์        วัชระพิสุทธิ์

พ.ศ.     2548  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายมูฮำมัด            ซาอิ้ด

พ.ศ.     2491

2. นายอาบิดีน           สะอิ๊ดมหะหมัด

พ.ศ.     2527  -  27-ธ.ค.2529

3. นายสมเดช            ซาฮิบ

พ.ศ.     2538  -  22สิงหาคม 2548

4.นายเชาวลิต             ธนะไพรินทร์

พ.ศ.     2548  -  1 ต.ค.2552

5.นายวุฒิ                    หอมชื่น

พ.ศ.     2555  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1.นายอภิชาติ                  อุดม

7.นายสม                          สุลัยมาน

2.นายมานิต                    ศุภนีรนาท

8.นายสันทนา                  สืบสันติวงศ์

3.นายสมจิตต์                 ฤทธิ์ดี

9.นายอนุชาติ                   เลาะและ

4.นายบุญระวี                 ไชยเดช

10.นายสักรินทร์              สมันตรัฐ

5.นายอนันต์                   มาริกัน

11.นางสาวรัตนา              ดาวุด

6.นายมานิต                    ชูสิน

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1.นายรัตน์                      สมุทรโคจร

7.นายอนันต์                     มาริกัน

2.นายสมจิตต์                 ฤทธิ์ดี

8.นายอนุชาติ                    เลาะและ

3.นายสม                        สุลัยมาน

9.นายมานิต                      ศุภนีรนาท

4.นายสักรินทร์              สมันตรัฐ

10.นายมานิต                    ชูสิน

5.นายวุฒิ                        หอมชื่น

11.นางอุมา                       รักสาสตร์

6.นายอภิชาติ                  อุดม

12.นางสาวรัตนา               ดาวุด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1.นายวุฒิ                         หอมชื่น

7.นายมานิต                      ชูสิน

2.นายอนุชาติ                  เลาะและ

8.นายมานิต                     ศุภนีรนาท

3.นายสุเทพ                    พาลีบัตร

9.นายอาณัติ                     วงศ์โกสิตกุล

4.นายสม                        สุลัยมาน

10.นายอดุลย์                    สะอิ๊ด

5.นายรัตน์                     สมุทรโคจร

11.นายสมจิตต์                 ฤทธิ์ดี

6.นายอภิชาติ                  อุดม

12.นางอุมา                       รักศาสตร์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฮารูณ


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 219 ครอบครัว  จำนวน 1,348 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 632 คน
 - เพศหญิง 716 คน
 - รวม 1,348 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 42 คน
 - เพศหญิง 49 คน
 - รวม 91 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 590 คน
 - เพศหญิง 667 คน
 - รวม 1,257 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 388 คน
 - เพศหญิง 438 คน
 - รวม 826 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 202 คน
 - เพศหญิง 229 คน
 - รวม 431 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮารูณ


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 08-1488-8154
อีเมล haroonconnect@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฮารูณ

แผนที่ มัสยิดฮารูณ

Scroll To Top