วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 10:44 น.

มัสยิดบาหยัน

มัสยิดบาหยัน

ทะเบียนเลขที่ 7 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญกรุง 75
ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร
เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดบาหยัน


มัสยิดบาหยัน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 1  ซอยเจริญกรุง  75   ถนนเจริญกรุง   แขวงวัดพระยาไกร   เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร  10120

เลขหมายทะเบียน

7

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21  กุมภาพันธ์  2498

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายไซยิดอาลี        อัลเอ็ดโรส

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายประเสริฐ         หวังโพธิ์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายทวี                   อารีวัธนะ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายไซยิดอาลี           อัลเอ็ดโรส

พ.ศ.     2498

2.นายสุรัตน์                 เซอร์ประยูร

พ.ศ.     2498  -  1 พ.ย. 2518

3.นายไซยิดกาเซ็ม       สะหาบ

พ.ศ.     2520  -  2 ก.ค.2537

4.นายปริญญา              วิโรจน์วิทย์

พ.ศ.     2537  -  2 มี.ค.2549

5.นายรินทร์                 หมัดป้องตัว

พ.ศ.     2550  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายประเสริฐ            หวังโพธิ์

พ.ศ.     2498

2.นายมาโนช               ศรีเสน่ห์

พ.ศ.     2498

3.นายปริญญา              วิโรจนวิทย์

พ.ศ.     2525  -  23 ส.ค.2537

4.นายรินทร                 หมัดป้องตัว

พ.ศ.     2537  -  1 ก.ค.2549

5.นายประสิทธิ์            สมคิด

พ.ศ.     2550  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายทวี                     อารีวัธนะ

พ.ศ.     2498

2.นายมนตรี               หนูมา

พ.ศ.     2498  -  23 ส.ค.2537

3.นายมนตรี               แสนสมบัติ

พ.ศ.     2537  -  12 ก.ค.2546

4.นายประสิทธิ์            สมคิด

พ.ศ.     2547  -  1 ก.ค.2549

5.นายสุพจน์                ธรรมธารากาศ

พ.ศ.     2550  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายฉกาจ  ยังจอง

6. นายสุวิทย์  เซอร์ประยูร

2. นายประวิทย์  วิทยเชียรชัย

7. นายลือศักดิ์  เอกชน

3. นายพรชัย  กัลป์ยาณธรรม

8. นางสุวรรณี  จันทร

4. นายอุกฤษ  อันนูอาร์

9. นางวนิดา  กมลโชติรส

5. นายพิทยา  บินอุสมัน

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1.นายสุวิทย์                  เซอร์ประยูร

7.นายฉกาจ                  ยังจอง

2.นายประวิทย์             วิทยเชียรชัย

8.นายลือศักดิ์               เอกชน

3.นายจรูญ                    แนวกลาง

9.นายจำรัส                   เซอร์ประยูร

4.นายพิทยา                  บินอุสมัน

10.นายดุสิต                  แทนสง่า

5.นายเริงศักดิ์               แนวกลาง

11.นายพิชัย                  สำเภางาม

6.นายสุพจน์                อดุลยเทพกุล

12.นางสาวอัจฉริยา      ศักดิ์กาพย์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1.นายประสูต               สุทธิชาติ

7.นายดุสิต                    แทนสง่า

2.นายจำรัส                   เซอร์ประยูร

8.นายฉกาจ                  ยังจอง

3.นายประวิทย์             วิทยเชียรชัย

9.นายสุพจน์                อดุลยเทพกุล

4.นายจรูญ                    แนวกลาง

10.นายลือชัย                เอกชน

5.นายสุพจน์                 ธรรมธารากาศ

11.นายพิทยา               บินอุสมัน

6.นายสุวิทย์                  เซอร์ประยูร

12.นายอรรณพ            แนวกลางคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบาหยัน


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดบาหยัน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 94 ครอบครัว  จำนวน 339 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 158 คน
 - เพศหญิง 181 คน
 - รวม 339 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 12 คน
 - เพศหญิง 16 คน
 - รวม 28 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 146 คน
 - เพศหญิง 165 คน
 - รวม 311 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 102 คน
 - เพศหญิง 116 คน
 - รวม 218 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 44 คน
 - เพศหญิง 49 คน
 - รวม 93 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบาหยัน


โทรศัพท์ 0-2211-7136
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดบาหยัน

แผนที่ มัสยิดบาหยัน

Scroll To Top